Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bezig was, anderen ter zake van de gereformeerde leer om te brengen. Hij zag door de glazen vensteren de vuren flikkeren, waarmee men zijn geloofsgenooten verbrandde. Een man vol des geloofs en des Heiligen Geestes.

Stephanus Mermerius of Etienne Mermier noemt Junius1) met Niël zijn „zeer geliefde ambtgenooten" te Antwerpen.

Zijn er, behalve uit Antwerpen, ook uit andere zuid-nederlandsche plaatsen predikanten of kerkeraadsleden naar de Mei-synode van 1566 te Antwerpen afgevaardigd geweest?

De lezer herinnere zich hier ons vorig hoofdstuk over de waalsche kruissynoden, aanvankelijk in zuidBelgiö gehouden. De predikant Meester Philippe van Bergen of Mons in Henegouwen, de predikanten Filips Maillard en Simon Baveau en vooral Pérégrin de la Grange van Yalencijn, Michiel Herlin en diens gelijknamige zoon en Jean Mahieu kerkeraadsleden van Valencijn, Ambrosius Wille predikant te Doornik, Jean Walé opperdiaken te Rijssel, drie predikanten in 1566 te Armentiers werkzaam, n.m. Gilles du Mont, Cornelis Walraven en Julien, de predikanten Mailgaert de Hongere en Michiel de Messere van Yperen, Jan van Vijven ouderling te Brugge, die in 1566 zulk een werkzaam deel nam in de hervormde beweging te Brugge, en Cornelis Speek ouderling te Mechelen, dezen allen kunnen te Antwerpen in '66 tegenwoordig geweest zijn. Misschien ook de predikant Daniël de Dieu van Brussel. Van Gent is ons niemand bekend.

Voorts meent Te Water2) „op goeden grond" te kunnen onderstellen, dat Martinus Smetius de synode heeft bijgewoond, één der vier pastoors bij Gent, die

1) L. 1.

2) a. w., blz. 65.

Sluiten