Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gelijktijdig het pausdom verlieten en de hervormde leer predikten. Hij kan zich althans reeds in Mei '66 te Antwerpen hebben bevonden. Want in September werd hij vandaar gezonden om vast predikant te Meclielen te zijn, alwaar hij in Februari 1567 de waarheid der geloofsbelijdenis met zijn marteldood verzegelde !).

In ieder geval moeten we onderstellen, dat er op de Mei-synode afgevaardigden tegenwoordig geweest zijn uit de brandpunten der hervormde beweging in het Zuiden, Yalencijn, Doornik en Armentiers. Wel was de afstand tot Antwerpen wat groot, ongeveer gelijk aan die van Leiden naar Arnhem. Maar de geloofsbeweging wies. De hoop en het gevaar vermeerderden. Zelfs toen zijn er in het Zuiden geen onderlinge samensprekingen gehouden. Een bewijs, dat men vertegenwoordigers had gezonden naar het Noorden.

Voorts zullen uit Brugge en Mechelen de ouderlingen

wel niet ontbroken hebben.

Ongetwijfeld zijn ook sommige ouderlingen der waalsche en nederduitsche gereformeerde gemeenten te Antwerpen op de Mei-synode tegenwoordig geweest.

De pensionaris van Antwerpen, Jacob Wezembeke, die namens de stadsregeering in het woelige jaar lo66 de onderhandelingen met hen voerde, noemt de ouderlingen „de gecommitteerden van beide de kerken 2). Want zij overhandigden met de predikanten aan den magistraat van Antwerpen 23 Augustus een geschrift, waarin zij zich aan de beeldstormerü onschuldig verklaarden. Ook onderteekenden zij 2 September het accoord met den prins van Oranje betreffende de godsdienstoefening der Gereformeérden te Antwerpen.

Als ouderlingen der nederlandsche kerk of gemeente

1) Martelaarsboek, Amsterdam 1657, fol. 380.

2) Staet der Religie, blz. 156.

Sluiten