Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te Antwerpen vermeldt Wezembeke Marcus Perez, Carel en Cornelis van Bomberghen, en Herman van der Meer, die allen het volgend jaar zijn ingeroepen tot hun verantwoording op lijf en goed!). Marcus Perez leerden we reeds in ons vorig hoofdstuk kennen. Schoon Spanjaard van geboorte, was hij met hart en ziel de zaak der Gereformeerden te Antwerpen toegedaan. Ten zijnen huize werd den 27sten van Wijnmaand het request opgesteld, dat namens gereformeerde en luthersche Antwerpenaren den koning om godsdienstvrijheid verzocht2). Dertig tonnen gouds was men bereid, aan Zijne Majesteit in geval van een gunstig antwoord aan te bieden. Graaf Lodewijk van Nassau beloofde tot die som 4000, Perez zelfs 6000 gulden bij te dragen. Door zijn rijkdom moet de spaansche bankier een man van gewicht op de beurs en in de kerk zijn geweest3).

Als ouderlingen der waalsche of fransche kerk te Antwerpen noemt Wezembeke Franqois Godin, Johan Sariier of Carlier, Nicolaas du Viver, en Nicolaas Sellin 4). Ook zij zijn ter verantwoording ingeroepen, al vroeg in 1567. ,.Want de vervolging begon alom aan de predikanten en „consistorianten", zooals men toen de ouderlingen noemde. Bij niet verschijnen zouden zij „ten eeuwigen dage uit 's Konings land uitgebannen zijn". Zjj zullen wel behoord hebben tot die 150 personen, wien dat lot 18 September 1567 te beurt viel,r>).

Guido de Brés kwam eerst in Juli 1566 uit Metz te Antwerpen aan. De opsteller dér nederlandsche belijdenis des geloofs heeft aan haar beroemde herziening in 1566 dus geen deel genomen.

!) Antw. Chron., blz. 156.

2) Brandt, deel I, blz. 393—395.

3) Brandt, Byvoeghaelen op deel I, blz. 54.

4) Bor, deel I, fol. 69v.

5) Antw. Chron., blz. 180,

Sluiten