Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aanvang van elke synode de confessie voor ter confirmatie, tot betuiging van instemming.

Zoo konden de Gevolmachtigden van de Algemeene Staten der vereenigde Nederlanden in de nationale synode van Dordrecht 1619 verklaren: „dat dit ook vooral de wil der Hoog Mogende Heeren Staten was, dat de belijdenis des geloofs der nederlandsche gereformeerde kerken, op de wijze in nationale synoden gebruikelijk [Vertaling dr. Kuyper. Naar hetgeen in een nationale synode gebruikelijk was. Vertaling dr. van Toorenenbergen op blz. XXIV van zijn straks te noemen geschrift.], in de tegenwoordigheid der uitheemsche godgeleerden, overlezen en onderzocht zou worden" J).

De Remonstranten van 1618 daarentegen stonden een gansch „ongebruikelijke", een principieel andere revisie der confessie voor. Zij wilden eerst tabula rasa, een schoone lei maken. Zij ontsloegen de kerk vooraf van den band aan de confessie. Zij beoogden te Dordrecht in 1618 herziening der belijdenis, met ontslag van verbindtenis aan haar leertype. Geen ontwikkeling derhalve in dezelfde richting, maar desnoods een nieuwe koers met een in den wortel veranderde geloofsbelijdenis.

Trigland heeft het onderscheid tusschen der Remonstranten eisch en de praktijk der gereformeerde kerk duidelyk en puntig dus aangewezen : „Hoewel wy de Nederlandsche Belijdenisse des geloofs houden den Woorde Godts conform, nochtans, omdat ze een mensclielijk schrift is, houden wy die niet voor den Reghel van ons gheloof, maar alleen de H. Prophetische ende

!) Sessio 144. „Hanc quoque inprimis esae Illustr. D. D. Ordinum voluntateni, ut Confessio iidei Reformatarum Ecclesiarum Belgiearum ex more in Synodis Nationalibus usitato, praesentibus Theologis Exteri9 relegeretur atque examinaretur". Acta Synodi Nationalis, Dordrechti habitae anno 1618 et 1(319. Dordrechti 1620. Over de vertaling der woorden „ex more in Synodia Nationalibus usitato" zie dr. A. Kuyper, Revisie der revisie-legende, Amst. 1879, blz. 100.

Sluiten