Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Deze voor mijn onderwerp hoogst verdienstelijke oud-hoogleeraar heeft den minutieusen arbeid van tekstvergelijking met de hem eigene zorgvuldigheid getrouw volbracht. Zijn onwaardeerbaar geschrift behoort in elke predikantsbibliotheek een plaats der eere in te nemen. Voor mijn doel heeft het de beteekenis van een geweldig stuk vóórarbeid. De grepen die ik er uit doe, zullen in het volgend stuk den belangstellenden lezer doen zien, van welk een omvang de herziening der geloofsbelijdenis ten jare 1566 was. Hier sta de volledige titel.

De symbolische schriften der Nederlandsche Hervormde Kerk, in zuiveren kritisch bewerkten tekst haar aangeboden tot wettig gebruik door Dr. J. J. van Toorenenbergen, Oud-Hoogleeraar. Tweede, herziene uitgave. Te Utrecht bij Kemink en Zoon, 1895').

Welke fransche en nederlandsche uitgaven der

synode van Middelburg van 1582/83, en dien der nationale synode van Dordrecht van 1619. De tekst van 1582 is de herziene tekst van 1566, gelijk die in '66 in 't waalsch of fransch, en in '81 in t latijn uitkwam, in de Harmonia confessionum fidei, Genevae 1581. Van dezen latijnschen tekst heeft men zich o. a. op de synode te Dordrecht 1618/19 bediend. Tot 1582 n. m. hielden de nederlandsche kerken zich nog aan de oude copy van vóór 1566. De nationale synode^ van Middelburg 1581 besloot, de verbeterde fransche copy van 1566, op de synode van Antwerpen 1580 andermaal herzien, te laten vertalen in het nederduitsch. De delftsche predikant Arent Cornehssen volbracht dit werk. Deze vertaling werd in de provinciale synode te Haarlem 1582 overgelezen, en in 1583 door de synode van den Haag geapprobeerd. Ze verscheen in Januari 1583 te Dordrecht bij Canin, en vond tot 1619 algemeen ingang. 7,ie dr. v. Langeraad, a. w., blz. 146—148.

!) Blz. VII—XXXIX bevat een historische inleiding, onder den titel: De confessioneele practijk in de nederlandsche hervormde kerk 1561-1619. En dan volgt, blz. 1-178, de critisch bewerkte tekst van belijdenis, catechismus en canones, met uitnemende tekstcritische, historische en dogmatische aanteekeningen. Aan de belijdenis gaat vooraf een Historisch overzicht van de officiëele uitgaven.

Sluiten