Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In zooverre een afwijking van de roomsche leer, dat Luther en Melanchton de kracht des doops hier niet ook tot de zonde zelve uitstrekken. Doch beiden meenen in tegenspraak met de gereformeerde leer, dat de doop althans de schuld der erfzonde wegneemt.

Zeer duidelijk spreekt zich ten deze uit „De kleine catechismus van Dr. Maarten Luther, voor de gemeene leeraars en predikers". Onder het opschrift „Het sacrament van den heiligen doop" wordt gevraagd: „Wat geeft of nut de doop"? en het antwoord luidt: „Hij werkt vergeving der zonden, verlost van dood en duivel, en geeft de eeuwige zaligheid, aan allen die het gelooven, gelijk de woorden en belofte Gods luiden". En twee vragen verder: „Hoe kan water zulke groote dingen doen"? waarop geantwoord wordt: „Water doet het inderdaad niet, maar het woord Gods, hetwelk met en bij het water is, en het geloof, dat op zoodanig woord Gods in het water vertrouwt. Want zonder woord Gods is het water gewoon water, en geen doop; maar met het woord Gods is het een doop, dat is, een genaderijk water des levens, en een bad der nieuwe geboorte in den Heiligen Geest, gelijk de heilige Paulus zegt tot Titus in het derde hoofdstuk" [Titus 111:5 — 1} ').

Hoe ongereformeerd dergelijke overschatting van de

der Erb-Siinde wegnimmt und austilget, wiewohl das Material (wie sie cs nennen) der Sünde, nainlich die böse Neigung und Lust, bleibet''.

1) a. a. O. Der kleine Catechismus. Dr. Mart. Lutheri, für die gemeine Pfarrherren und Prediger. — Das Sacrament der heiligen Taufe. S. 299. „Zum andern. Was giebt oder niitzet die Taufe? Antwort. Sie wirket Vergebung der Sünden, erliiset vom Tod und Teufel, und giebt die ewige Seligkeit, allen die es glauben, wie die Worte und Verheiszung Gottes lauten. Zuru dritten. Wie kann Wasser solche grosze Dinge thun ? Wasser thuts freilich nicht, sondern das VVort Gottes, so mit und bei dem Wasser ist, und der Glaube, so solchem Wort Gottes im Wasser trauet. Denn ohne Gottes Wort ist das Wasser schleeht Wasser, und keine Taul'e; aber mit dem Wort Gottes ists eine Taufe, das ist, ein gnadenreieli Wasser des Lebens, und ein Bad der neucn Gebin t im Heiligen Geist, wie St. Paulus sagt zum Tito am 3. Cap".

Sluiten