Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waarde des doops is, springt in het oog. Het nieuwe bij wat we tot dusver in de luthersche leer reeds vonden is dit, dat thans ook het woord Gods en het geloof nevens den doop als werkende oorzaken des heils genoemd worden.

Even ondubbelzinnig spreekt „De groote catechismus van Dr. Maarten Luther", eigenlijk een uitvoerige verhandeling 100 bladzijden groot, niet in den vorm van vragen en antwoorden. In het vierde deel, „Van den doop", staat onomwonden:

„Ten andere, wijl wij nu weten, wat de doop is, en waarvoor hij te houden is, moeten wij ook leeren, waarom en waartoe hij ingezet is, dat is, wat hij nut geeft en verschaft. Dit kan men ook niet beter, dan uit de woorden van Christus, boven aangehaald, vatten, namelijk Marcus XVI: 16: Die gelooft en gedoopt wordt, die wordt zalig. Daarom vat het op het allereenvoudigste, alzoo, dat dit des doops kracht, werk, nut, vrucht en eind is, dat hij zalig maakt. Want men doopt niemand daarom, dat hij een vorst worde, maar gelijk de woorden luiden, dat hij zalig worde. Zalig worden echter weet men wel, dat niets anders heet, dan van zonden, dood, duivel verlost, in Christus' rijk komen en met Hem eeuwig leven" ').

Bij deze treurige overschatting van waardij en wer-

1) a. a. U. Der grosze Catechismus, deutsch, Dr. Martin Luthers. Das IV. Theil. Von der Taufe. S. 39!. „Au I's andere, weil wir nun wissen, was die Taufe ist, und wie sie zu halten sei, mussen wir auch lernen, warum und trozu sie eingesetzt sei, das ist, was sie nütze, gebe und schalie. Solches kann man aueh nicht besser, denn aus den Worten Christi, oben angezogen, lassen, namlich Marcus 10,16: W er da glaubet und getauft wird, der wird selig. Darum fasse es aul's allereinfaltigste, also, das dieses der Taufe Kralt, Werk, Nutz, Frucht und linde ist, das sie selig mache. Denn inau taufet Niemand darum, dasz er ein Fürst werde, soinleru wie die VVorte lauten, dasz er selig werde. Selig werden aber weisz inau wolil, dasz niehts anders heisze, denn von Sünden, Tod, Teufel erlöset, in Christus Reich kommen und mit ihm ewig leben''.

Sluiten