Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Kort begrip van de belijdenis des geloofs, welke zij moeten afleggen, die begeeren te worden gehouden voor leden der kerk van Jezus Christus."

Dat „Sommaire", Kort begrip, kenmerkt het onderhavige geschrift als een uittreksel, en wijst heen naar een reeds bestaande belijdenis, onze nederlandsche geloofsbelijdenis. Het bevestigt onze bovenvermelde geschiedbeschouwing.

Vreemd, die herhaling van den titel. Stond wellicht eenmaal de eerste titel op den omslag van het boeksken, en de tweede boven het eerste artikel?

Nu volgt veertien maal Je croy, Ik geloof. En evenzooveel korte artikelen, met zeer veel bijbelteksten op den kant.

1. „Ik geloof dat de eenige wille Gods is de zekere en volmaakte regel en fondament van wat wij moeten doen om Hem te dienen, en gelooven om zalig te worden. Deut. 6:18. Psalm 40: 7. Matth. 7:21. 1 Joh. 2:17".

2. Gods wil is vervat in zijn Woord, in Oud en Nieuw Testament. Ik verwerp dus andere leeringen en tradities. God is een eenig God, in drie Personen onderscheiden.

3. God de Vader is de Schepper. Hij bestuurt door zijn voorzienigheid alle dingen. Hij bewees zijn liefde jegens de menschen door hen het middel des heils voor te stellen.

4. Jezus Christus is de eeuwige en eenige Zoon des Vaders.

5. Hij is ontvangen van den H. Geest, uit de substantie der maagd Maria, waarachtig God en waarachtig mensch. Ik verwerp de dwaling, dat Hij een fantastisch, hemelsch en geestelijk lichaam had.

6. Hij heeft geleden, Gode gehoorzaam zijnde, tot op het kruis, en heeft ons daardoor geheele en eeuwige verlossing verworven.

7. Hij is opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, hebbende alle macht in hemel en op aarde, om ons te handhaven en deelgenooten te maken van

Sluiten