Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hun aller oppositie tegen Rome in te helderder licht gesteld. Zoo hoort het.

Niet om dien irenischen toon — zóó zijn wij menschen niet — maar om dat polemisch karakter, maakte de Corte Belydinghe aanstonds bij haar verschijnen een levendigen indruk op vriend en vijand. Zij trok gewei dig aan, en stootte forsch af. Zij heeft, vooral in haar eerste levensmaanden, haar interessante geschiedenis gehad ')• Welken rol speelde zij op het woelig tooneel van 1566? In welke verhouding stond de Corte Belydinghe tot de korte geloofsbelijdenis van 1560?

Zij is waarschijnlijk de oudste der twee geweest'2). Diercxsens schrijft van de maand November: „Calvinistae jam ediderant, Reeds hadden de Calvinisten uitgegeven". Ook werd reeds 12 October 1566 te Brussel het privilegie van uitgaaf der nederlandsche confutatie — waarover in een volgend stuk — geteekend, zoodat dus toen reeds dit tegenschrift was afgedrukt. De Corte Belydinghe zal dus wel twee of drie maanden vroeger, in Juni of Juli, verschenen zijn.

De Corte Belydinghe is ongelijk veel scherper tegen de Roomschen dan de verkorte geloofsbelijdenis van 1566. Te Water8) schrijft, dat ze „den Roomschgezinden dapper in de oogen stak". Ze deed hun dus fijne, felle pijn. En dat op een tijdstip, dat men de welwillendheid ook van de Roomschen onder de verbonden edelen zoo noodig had. Ze kon den bedachtzamen onder de Calvinisten slechts matig behagen, ondanks haar beknoptheid en

1) Volgens een onbekenden criticus in de Kerkelijke Courant van 2 Sept. 1904 No. 36, werd de „uitnemende" Corte belydinghe als „Confessie der Nederlandsche Christenen te Antwerpen", in dat jaar reeds in het hoogduitsch vertaald door Wilhelm Klebitz. Een bewijs van haar bijzonderen opgang.

2) Zoo ook Sepp, a. w., blz. 62.

3) a. w., blz. 50.

Sluiten