is toegevoegd aan uw favorieten.

De geschiedenis der Nederlandsche geloofsbelijdenis

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

artikel 1 der Corte Belydinghe. „Die syn eere geenen anderen en gheeft: maar alleene wil gheëert zyn ende aenghebeden". Hiertegen schijnt niets wettigs te kunnen worden ingebracht, vooral niet uit eerbied voor de aangehaalde schriftplaatsen Jez. 42 : 8 en Matth. 4 : 10.

Doch „de waarheid antwoordt": „De heilige Schrift heeft aldus: mijn eer zal Ik aan geen ander geven (Jez. 42 : 8)... Doch zij die vroom gelooven, worden door Christus' genade ten slotte harer [der eer] gelijk ook Gode deelachtig gemaakt, hetwelk is zalig worden. Ja zoo ongerijmd is het, dat God alleen wil geëerd worden, dat Hij beveelt: „Eer uw vader en uw moeder". En Petrus beveelt: „Eert den koning" (1 Petr. 2). Bovendien zegt Christus: „Zoo iemand Mij dient, de Vader zal hem eeren" (Joh. 12:26), iets later er bij voegende: „Ik heb hun de heerlijkheid gegeven, die Gij Mij gegeven hebt (welke deelachtig is aan de glorie Gods), opdat zij één zijn gelijk Wij één zijn (Joh. 17:22). Wanneer de troon Gods, het koninkrijk Gods, ja ten slotte God zelf den heiligen in den hemel gemeen zijn, gelijk openbaar is; waarom zullen niet de tempel Gods, de altaren Gods, de dienst Gods hun ook gemeen zijn op de aarde? Zoolang aan de heiligen maar geen offerande geschiedt,... naar dat woord: „Wie den goden offert behalve den Heere alleen, die zal verbannen worden" (Ex. 22 : 20)... Zoolang wij hun maar niet wijden tempel^ of altaren, maar den éénen God: ter nagedachtenis echter zijner heiligen. Ten derde, zoolang er maar in den vorm der vereering verschil zij, gelijk er in de zaken afstand (distantia) is: dat wij God vereeren om Hem, en boven alle dingen: de heiligen echter onder God, en om de gaven Gods, die in hen uitblinken... Evenwel fdat wij de heiligen vereeren] met veel meer eer dan eenig sterfelijk mensch op aarde. Namelijk in de God gewijde tempels door hymnen en lofzangen en kerkelijke ceremoniën als kinderen Gods, erfgenamen Gods en mede-