Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vastheid van Sonnius bewonderd. De kettermeester heeft veel van de ketters geleerd. Sonnius las den bijbel en de kerkvaders met het doel, de ketters te weerstaan, en hij werd een scherpzinnig redetwister. Hij overtreft professor Hessels. Zoo werd hem de oorkonde van Gods liefde het boek ter verdoemenis van zijn broeders.

Voor wederlegging van Sonnius' pleidooi is het hier de plaats niet. Of een zijner tijdgenooten er zich toe zette, is mij onbekend.

De gematigde nederlandsche belijdenis des geloofs en de felle Corte Belydinghe zijn geestverwanten. De roomsche tegenschriften doen ons kennen, wat een roomschgezinde dier dagen tegen iedere gereformeerde belijdenis inbracht. Die pennestrijd wierp zoeklichten over de worsteling der geesten in de tweede helft der zestiende eeuw. (Wordt vervólgd.)

Koudekerk ajd Rijn, Maart 1907.

F. J. Los.

Sluiten