Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Schriftuur, met zulk een orde. Zijn ijver maakte hem vrijmoedig, zijn welsprekendheid roerde de harten. Hij redeneerde zeer scherpzinnig, en kon tegensprekers, Arianen en Pausgezinden, Wederdoopers en Libertijnen, met kracht weerstaan. Evenwel was hij rekkelijk omtrent geschillen, en zocht die met zachtheid en toegeven bij te leggen. Yan zijn toegevendheid in zake de belijdenis gaan we straks een proef bespreken ').

Doch keeren wij tot het Amsterdam van Juli 1566 terug. Eenige weinige burgers ontboden Jan Arentszoon van Kampen, om over het openlijk prediken te beraadslagen. Den 8sten Juli werd, buiten Amsterdam aan den IJkant, een vergadering gehouden van predikanten en ouderlingen der gereformeerde religie. Daar bevonden zich zes der voornaamste burgers van Amsterdam, Reinier Kant, Vrank de Waal, Cornelis Janszen Koster, Albert Heyes, Willem Floriszoon, en Laurens Jacobszoon. Jan Arentszoon zond, met zachte stem, een vurig gebed op, God biddende om zijn H. Geest, opdat zij mochten besluiten tot datgene, wat der hoogste Majesteit het meest tot eer strekte. De kleine heldenschaar besloot eenparig, dat men de openbare preek ook in Holland beginnen zou.

Wèl waren twee der vergaderden even later op den Dam getuigen der afkondiging van een streng plakkaat, dat leeraars en hoorders met den galg bedreigde. Doch de namiddagvergadering handhaafde niettemin het genomen besluit. Zondag 14 Juli hield Jan Arentszoon de eerste openbare preek der Gereformeerden in Holland, dicht bij Hoorn, op een open veld. Het joeg den spreker geen vervaardheid aan, dat een monnik in de sloot

1) Hij overleed fn 1573 in zijn geliefd Alkmaar, tijdens liet beleg der stad door de Spanjaarden, zijn vrienden met de verzekering der aanstaande verlossing vertroostende. „God zal een goede uitkomst geven, en de vijand ditmaal de stad niet winnen." Men raadplege W. J. Hofdijk, Alcmaria Vietrix, Kronyk van Alkniaars beleg in 1573. Alkm.—Amst. 1873, blz. 74 v.

Sluiten