Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sprong en meteen zeer ijselijk schreeuwde, en de schout dreigende woorden riep. Den volgenden Zondag hield Peter Gabriël, daar twee stokken en een dwarslat hem voor katheder dienden, te Overveen bij Haarlem een preek van vier uur lang in een zeer heeten zonneschijn. Zijn tekst was de luthersch-calvinistische tekst, Efeze 2:8 — 10. „Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof; en dat niet uit u, het is Gods gave; niet uit de werken, opdat niemand roeme. Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen". Zijn gehoor schatte Reael op vijf duizend personen. Amsterdammers verklaarden aandoenlijk: „Wij hebben Gods heilig Woord den mensehen klaar en rein hooren voordragen, hetwelk van de Papen met menschelijke leeringen verduisterd, en tot dezen tijd toe besmet is geweest".

Sinds naderde de openbare preek snel tot Amsterdam. Den laatsten Juli predikte Jan Arentszoon buiten de Haarlemmerpoort. Ook deed hij aan de burgemeesters een Yertoogh overhandigen, dat de zuiverheid van de leer en de bedoelingen der geloovigen behelsde. Van een geloofsbelijdenis was nog geen sprake. Het Vertoogh betuigde, „dat hunne leere niet tot verleiding, niaer behoudenisse der menschen strekte".

Den 21sti-.il Augustus deden de Gereformeerden op de Lastadie of Lastaadje, een voorstad van Amsterdam, prediken. Ook in de spijker of het pakhuis van Jan Willemsz. Wijngaardt. Desgelijks greep plaats te Delft, 's Gravenhage, en nabij Utrecht. Niet te Dordrecht en Gouda. Embden zond weldra een tiental predikanten naar Amsterdam, die zich elders vestigden.

Ook aan Amstel en IJ woedde de beeldstorm. Den 23ste» Augustus werden in de Oude kerk beelden en altaren vernield. Een korendrager Jasper gaf het sein, met het sacramentshuisje te vernielen. Voor dit huisje

Sluiten