Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waar, in den nazomer van 1577 broeide er wat te Gent.

Uit liefde tot burgervrijheid en zucht tot zelfbehoud waagden de heeren Hembyze en Ryhove 28 October 1577 een koenen staatsgreep. Den hertog van Aerschot, den nieuw benoemden stadhouder van Vlaanderen en den vijand van Oranje en de volksvrijheid, met eenige raadsheeren, bisschoppen en gouverneurs, namen zij 's nachts te Gent gevangen, kozen een Raad van achttien mannen tot handhaving der volksvoorrechten, en voerden een geheel republikeinschen regeeringsvorm in. Toen Oranje in December in de stad kwam, werd wel de godsdienstvrede aangenomen, maar van Hembyze en zijn aanhang werden in het bewind bevestigd.

De mare der gentsche omwenteling verspreidde overal schrik. Den Roomschen bood zij overvloedig stof tot vrees en achterdocht, ja tot afscheiding van den prins en de vrijheidszaak. De lang getergde Hervormden volgden hier en daar het gegeven voorbeeld na. Brugge, door Gent ondersteund, koos 20 Maart '78 een bestuurscollege van achttien notabelen, dat uit voorstanders der Staten bestond. Antwerpen ruimde in '78 meerdere huizen en kerken voor de openbare godsdienstoefening der Gereformeerden in. Yperen en andere steden volgden.

Uit reactie helden de Roomschen langs zoo meer over tot het verlaten van den ketterschen prins en het partij kiezen voor Don Juan. Buitensporigheden, te Gent en elders, ook in Holland, tegen de Roomschen gepleegd, deden den beker der bitterheid van weerskanten overloopen. Ondanks den prins van Oranje begon de vrijheidskrijg weer een religiekrijg te worden. Jonkheer Jan van Hembyze, de leider van de uiterste partij der Gereformeerden te Gent, de leider ook van een godsdienstloos geboefte, rechtvaardigde min of meer de ontrouw der Walen jegens het gentsche verdrag. Naast

Sluiten