Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

spaansche benden, de plundering van Maastricht en Antwerpen, de besliste anti-spaanschgezindheid van al dezeventien Gewesten, de pacificatie van Gent, ziedaar feiten en voorvallen, die 1576 tot een tweede wonderjaar stempelen.

Andermaal zou het Protestantisme in België gedurende weinige jaren met reuzenschreden vooruitgaan, om dan geknot, gefnuikt, voor goed terneder geworpen te worden. Vlaanderen en Brabant met name zouden in 1578 en volgende jaren overwegend gereformeerde landen zijn, helaas bestemd om schielijk tot Rome's onreine kerkleer met geweld teruggebracht te worden. „Mijn raad zal bestaan. Ik zal al mijn welbehagen doen", zegt de Heere die dit alles doet. Waarop het geloof antwoordt:

Zoo Uw luister maar mag blinken,

Doe dan vrij al wat Gij doet.

Of wij drijven, of wij zinken,

Wat Gij doet is even goed.

Antwerpen was destijds de volkrijkste stad der Nederlanden. Hoe krachtig de geest der Hervorming er doorgedrongen was, mogen enkele gebeurtenissen in 't licht stellen. Den 28slen Mei 1579 waagden het de Roomschgezinden, om een processie door de straten der stad te doen rondgaan. Sinds eenigen tijd was hun alleen de vrijheid verleend, om die rondom de Lieve-Vrouwekerk te houden. Maar nauwelijks heeft de processie de haar toegestane plek verlaten, of het volk schoolt samen en gewelddadigheden worden gepleegd, die ettelijke menschenlevens kosten. De processie is genoodzaakt zich in de kerk terug te trekken. De roomsche aartshertog Matthias, de hoogste overheidspersoon des lands, bevond zich te dien tijde juist te Antwerpen. Hem en de zijnen onttrok de prins van Oranje met moeite aan de woede van het gemeen>).

1) v. Meteren, a. w. fol. 452.

Sluiten