Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

anderen, omdat men zoo ongenadig met de geestelijken en Roomschen handelde.

Ondanks het prediken van Petrus Dathenus en den invloed van den raddraaier Hembyze maakte Gent, onder invloed van Oranje, den 16l,en December 1578 een ordonnantie „op 't faict van der exercitie van beide de Religiën", waardoor de rust hersteld en de godsdienstvrede aangenomen werd.

Hij werd echter in Maart '79 weder geheel gebroken. Zelfs sloeg men voort tot onverschoonbare handelingen, „tot het uitzetten [uit de stad wegzenden] der vier biddende Ordens, tot het vangen en mishandelen der Roomschgezinde Priesters, tot het verkoopen der goederen van de Geestelyken, tot het breeken der Kerken, Abdyen en Torens, tot het uitbannen van Edelen en voornaeme Roomschgezinde Burgers, tot het doen zweeren door de Capiteinen en Burgers, dat zij de Roomschgezinde exercitie renuncieerden" [afstand deden van de uitoefening van den roomschen godsdienst] ').

Wel veranderde Oranje in Augustus 1579 den magistraat, waarop Hembyze heimelijk vluchtte. Doch weldra begonnen zijn aanhangers de Roomschen weer onmatig te drukken. Zij verboden zelfs op boeten en straffen, „te doopen of te trouwen anders dan in de Gemeente der Christelyke Gereformeerde Religie".

Al deze ongeregelde handelingen deden de stad en de Hervorming te Gent naar haar ondergang snellen. Zelfs werd Hembyze uit de Palts teruggeroepen, en hem 14 Augustus 1583 het voorschepenschap opgedragen. In die betrekking poogde hij de stad aan Parma te verraden, en ontving 4 Augustus 1584 op het schavot het loon eens verraders. Doch de stad ging 19 September '84 aan de Spanjaarden over. Zoodoende werd er de hervormde godsdienst vernietigd. Hembyze heeft het

1) a. w. bis. 44.

Sluiten