Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

woord van den spreukendichter vervuld: „Eén eenig zondaar verderft veel goeds".

Het mag verwondering wekken, dat in het onstuimige Gent van 1578 tot '84 nog een gereformeerd athenaeum of doorluchtige school heeft kunnen bestaan. Toen namelijk in 1577 heimelijk, en in '78 openlijk, de Gereformeerden in Vlaanderen hun godsdienstoefeningen hervatten, ontbraken alom leeraars zelfs in groote steden. Van elders kon in den nood niet worden voorzien. Daarom werd, sinds te Gent de hervormde godsdienst openlijk was toegelaten, een roomsch seminarie aldaar gereformeerd. Den lsten Juli 1578 werd de zorg voor deze voormalige kweekschool van roomsche priesters aanbevolen aan nieuwgezinde meesters, „die de Jonkheit zouden onderwyzen in de leeringen van Jan Calvyn". De eerste leeraars in die school zijn geweest de ministers of gereformeerde predikanten te Gent, van welke één den catechismus uitlegde, en een ander de grieksche grammatica voorlas. Ook werden onderscheidene geleerden tot hoogleeraren aangesteld. In de godgeleerdheid waren er twee. De eerste was de gentsche predikant Jacobus Kimedonk of Kimedontius, die in 1585 predikant te Middelburg werd, het volgend jaar de eer genoot het voorzitterschap der nationale synode te 's Gravenhage te bekleeden, en in '94 als theologisch hoogleeraar te Heidelberg stierf. De tweede was de beroemde leidsche professor Lambertus Danaeus, die zijn ambt te Gent nog geen twee jaar vervulde. Van later beroemd geworden leerlingen der school, als Hermannus Faukelius en anderen, kan ik gevoegelijk zwijgen.

In het grijze Brugge'), weleer in de middeleeuwen een wereldkoopstad, trad de Hervorming aanvankelijk zeer gematigd op. In tegenstelling met Luther en Calvijn,

1) Men leze <le prachtige monografie van H. Q. Janssen, De Kerkhervorming te Brugge, '2 <1 lu. Rotterdam 1856.

Sluiten