Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met andere metaLen stukken en met vele kerksieraden naar Engeland gezonden.

Dit alles en zoo veel meer druischte beslist in tegen de gentsche pacificatie en den godsdienstvrede van Matthias. Blijkbaar had de unie van Brussel in haar roomsche strekking de gemoederen verbitterd. Het wilde voorbeeld van Gent werkte ook op Brugge. De Malcontenten of Paternosterknechten, dweepzieke roomsche krijgsbenden, stroopten tot vóór de poorten der stad. Zoowel aan roomsche als aan hervormde zijde waren de driften ten hoogste opgewonden, en sloegen tot uitersten over.

Tot stilling der gemoederen werd 7 November 1578 een soort godsdienstvrede voor Brugge afgekondigd. Den 4Je|> Juli '79 werd echter een algemeene samenspanning der Roomschen binnen Brugge, om de stad aan de waalsche of spaansche zijde te brengen, nog juist bijtijds verijdeld. Vele Roomschen en geestelijken ontvluchtten de stad. In September hield de prins van Oranje zijn intocht binnen Brugge, en stelde een magistraat aan, die geheel uit Hervormden bestond.

In het jaar 1580 vond een nieuwe ontlediging der stad van Roomseh-katholieken plaats. Al de geestelijken met vele Roomschen moesten vertrekken. De scholen werden hervormd, en van gereformeerde onderwijzers voorzien. De kloosters en kerken ondergingen een geheele omkeering. De nonnen moesten haar geestelijk gewaad afleggen, en ouden en kranken verplegen. Al de mannenkloosters werden opgeheven. Een aantal kloosterlingen begaf zich in den echt. De heiligdommen werden ontdaan van hetgeen den roomschen eeredienst kenmerkt, en den Gereformeerden toegewezen. Het laatst van allen werd 15 Augustus 1581 de prachtige hoofdkerk met haar praalgraven van Karei den Stouten en Maria van Bourgondië, de Lieve-Vrouwekerk, door de Hervormden in gebruik genomen. De roomsche godsdienst was te Brugge,

Sluiten