Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

evenals te Brussel, Antwerpen en Gent, rondweg verboden. De Hervorming was ten toppunt van haar zegepraal.

1581 en 1582 zijn de jaren harer glorie. Filips II was 26 Juli 1581 van zijn heerschappij vervallen verklaard, en aartshertog Matthias was vertrokken. De fransche hertog van Alengon, tot heer der Nederlanden verkozen en te Antwerpen reeds als hertog van Brabant gekroond, toog den 17den Juli 1582 tot de poorten van Brugge in. Hij was vergezeld door den prins van Oranje, op wiens leven thans te Brugge zekere Spanjaard, Nicolaas Salcedo, een aanslag waagde. Gelukkig werd Salcedo den 2isten juü gevangen genomen, en de toeleg verijdeld.

,,'t Is op den dag na Salcedo's gevangenneming, op Zondag den 22ste» Juli, dat wij Oranje aan den heiligen disch zien aanzitten. De tafel des verbonds is aangerigt in de St. Donaaskerk, Brugge's oudste heiligdom, waar weleer de graven van Vlaanderen ter Godsdienst opgingen. Wij zien den prins, vergezeld van den jongen graaf van Egmond en een stoet van vele heeren en aanzienlijken, naar de grijze Burgkerk treden. Wij zien hem in 't midden der gemeente ootmoedig en dankbaar met brood en beker in de hand zich verbinden aan zijn Zaligmaker en Koning, Die andermaal zijn leven gered had, en in 't openbaar belijdenis afleggen van zijn geloof aan Hem, Die aller vorsten Heer en sterkte is. Treffend gezigt eener nachtmaalsviering, die zich aan onze verbeelding afmaalt in al hare plegtigheid".

Na het verraad — fransche furie te Antwerpen — en den aftocht van den hertog van Alen<;on en Anjou, den „beschermer" der Nederlanden, was de verwarring des lands ten jare 1583 eenvoudig grenzenloos. Het land was zonder opperhoofd.

Ook te Brugge nam de ellende van dag tot dag toe. Zonder voorkennis van Oranje en de Staten-Generaal werd Karei van Croy of Charles de Croy, prins van Chimay, door die van Brugge tot gouverneur der stad,

Sluiten