Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en weldra tot gouverneur van Vlaanderen aangenomen. Een lage veinzaard en verrader van geloof en volksvrijheid. In het jaar der rampen 1583 stierven tachtigduizend menschen te Brugge aan de pest. Vruchteloos putte de stad zich uit om het door Parma belegerde, uitgemergelde Yperen te spijzigen. Binnen haar eigen muren waarden honger en kommer al heviger rond. Den 28sten Maart dankte de prinselijke verrader Chimay den ouden magistraat af, en stelde een nieuwen roomschen spaanschgezinden aan. En den 22sle» Mei 1584 leverde hij Brugge aan Spanje over ').

Zoo was dan te Brugge door een wettig stuk de hervormde kerk voortaan uitgesloten, en de roomsche godsdienst hersteld. De gemeente der Hervormden vluchtte naar Holland en Zeeland, naar Engeland en Keulen. Het grootste deel der waalsche gemeente vlood met haar predikant, ouderlingen en diakenen naar Leiden. 13 Juni 1586 werd jonkheer Pieter de Broucqsaulx om des geloofs wil onthalsd. De laatste martelaar te Brugge. Tot ver in de zeventiende eeuw heeft de wreede ijver van Jezuïeten en bisschoppen de brugsche gemeente geplaagd en ingekort.

Einde 1585 was gansch België voor Spanje heroverd. Rome, de moeder der ketterijen, bluschte alom de kaars des Woords uit. De hervormde gemeenten versmolten en verdwenen allerwege. Arm Brabant en Vlaanderen! De morgenstond des evangelies scheen voor u gekomen. Waarom werd het weer nacht?

Koudekerk a/'d Rijn, Augustus 1907. F. J. Los.

1) Het vredesverdrag behelsde zeer gematigde voorwaarden. De nietroomschen zullen verdragen worden. Ook /.uilen zij vrij mogen vertrekken, en wederkeeren als het hun goeddunkt, behoudens dat zij in geen vijands land geweest zijn.

Sluiten