Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Met name op de synode van Embden, op haar leer en besluiten, hebben de vlaamschen dassen en synoden van 1576 en volgende jaren zich steeds beroepen. Een bewijs, dat de synode van Embden óók een belgische synode is.

De bron onzer kennis betreffende wat in België zelf voorviel, begint weer te vloeien met het jaar 1570 om te eindigen in 1584. Ik bedoel het Livre Synodal, het oude wetboek of liever notulenboek der waalsche, later nederlandsche hervormde kerken ').

Nog uit den bangsten tijd, het bewind van Alva en Requesens, bevat het Livre Synodal vooreerst de artikelen van twee vergaderingen, in 1570 en '72 gehouden2). De

haar verdeeling in dassen, art. 11. Drie van de vier classen, Antwerpen, Gent en Doornik, behooren tot Zuid-Nederland. Daar had de kerk destijds nog haar zwaartepunt. De vierde classe, Amsterdam, omvat geheel Noord-Nederland. De classicale vergaderingen zouden alle drie of zes maanden, de provinciale vergaderingen ieder jaar, en de samenkomst van alle nederlandsche kerken om de twee jaar gehouden worden. Uitvoerig worden de statuten dier vergaderingen, een soort vermanen te agenda in hoofdtrekken, voorgeschreven. Aanhangsel, Cap. II—IV.

1) Professor N. C. Kist gaf, naar het handschrift der waalsche gemeente te Leiden, de eerste helft dier Iransche acta uit. „De synoden der lied. herv. kerken onder het kruis, gedurende de jaren 1563—1577, gehouden in Braband, Vlaanderen, enz.", in het Ned. archief voor kerkel. geschiedenis, dl. IX blz. 113—208. Bevat eerst de acta der tien waalsche kruissynoden, 26 April 1563 tot 16 April '66. ün dan, met een gaping van vier jaar, van 8 Sept 1570 tot 3 Oct. '84, niet minder dan twintig kerkelijke vergaderingen. Later uitgegeven in het Bulletin de la Cornmission de l'histoire des Eglises Wallonnes.

2) „Artikelen ontworpen en vastgesteld te de Wijnstok [la Vigne, Antwerpen], door de vergadering die er zich bevindt, van de Roos [la Hose, Rijssel], van den l'almboom [la 1'aline, Doornik], van den Olijfboom [l'Olive is de gemeenschappelijke naam van een aantal kleine gemeenten in de omstreken van Meenen en Kamerijk, die later in l'Olive Orientale en Occidentale verdeeld voorkomen. l'Olive Occidentale is dan Quesnoy] en van den genoemden Wijnstok, over de zaken die er voorgesteld zijn geworden Vrijdag 8 September 1570'. Korte notulen, evenals die der tweede ineer aanzienlijke vergadering. „De artikelen behandeld en vastgesteld door de classicale vergadering van Brabant in Antwerpen den 27 December 1572".

Sluiten