Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Die van den Palmboom zullen de opdracht hebben van het bijeenroepen der eerstvolgende Classis en van het doen overschrijven der Belijdenis des geloofs en der Kerkordening (et de faire copier la Confession de foy et la Discipline)".

Waren de gedrukte exemplaren der confessie destijds zoo schaarsch? De belijdenis was toch in 1573 en andermaal in '76 nog pas in druk verschenen ').

Uit het beteekenisvolle jaar 1578 zijn de beide eerste kerkvergaderingen, in het Livre synodal vermeld, voor ons van geen belang»). De woelingen dier tijden, de opkomst en snelle wasdom der gemeenten, en vooral het groot gebrek aan predikanten, spiegelen zich duidelijk in de acta af.

Vervolgens trekt de nationale synode van Dordrecht, van 2 tot 18 Juni 1578 gehouden, onze aandacht. Wel behooren van haar zes en twintig leden verreweg de meesten in Noord-Nederland thuis Doch twee antwerpsche predikanten, „Johannes Cubus tweede Scriba of

lingen, afgevaardigden van de Waalsche kerken der Nederlanden". Deze synode was de eerste, die uitsluitend uit afgevaardigden der waalsche gemeenten was samengesteld. De synode van 1 Mei 1564 van la Vigne had het kerkelijk samenwonen van waalsch en viaamsch sprekenden in één kerkverband nog aangedrongen. „In elke kerk moet niet meer dan één kerkeraad zijn" (art. 1). Doch het taalverschil bleek op den duur te lastig (zie Erabden art. 5, en Antwerpen 27 Dec. 1572 art. 4). De nationale synode der nederduitsche en waalsche kerken te Dordrecht 1578 voerde afzonderlijke kerkeraden, classen en particuliere synoden voor beide talen in (art. 46). Vgl. Hooijer a. w. blz. 142, die echter ten onrechte den indruk wekt, alsof de waalsche synode van Dordrecht 1577 slechts Holland en Zeeland betrof. Zij had gezag voor al de zeventien Gewesten. Haar voorzitter Jean Taffin was een Belg. — IV. „Classicale vergadering van den Palmboom [la Palme, Doornik] van 7 Oct. 1577, waar tegenwoordig waren de Ministers van den Wijnstok, de twee van den Olijfboom, de Garf, den Arend en den Palmboom, met de Ouderlingen van genoemde kerken''.

1) Te Water, Tweede Eeuwgetyde, blz. 48. Van Langeraad, a. w. blz. 154

2) De classicale vergadering; van 3 Eebr. 1578, en de synode van 8 Mei 1578, beiden te de Wijnstok [la Vigne, Antwerpen] gehouden.

Sluiten