Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de algemeene synode te Middelburg gehoude-i was, werden haar acten op de classis te Groede den llden Juli van dat jaar voorgelezen ').

De Hervorming baande zich in Oost-Vlaanderen eerder toegang dan in West-Vlaanderen. In den beginne was er dus slechts één classis en één synode, de oost-vlaamsche, waarin ook West-Vlaanderen was opgenomen. Op de oost-vlaamsche classis te Gent 29 en 30 Juli 1578, waar de ouderling Jan van "Vijven van Brugge en andere vertegenwoordigers uit West-Vlaanderen verschenen, werd besloten dat de oost-vlaamsche classis in drieën zou worden verdeeld, Brugge, Gent en Oudenaarden met omliggende plaatsen, en dat de classis alle drie maanden zou vergaderen. De sterke vermeerdering der gemeenten maakte vergrooting van het aantal classen noodzakelijk. De synode der vlaamsche kerken te Brugge 4 November 1579 bepaalde het getal classen op niet minder dan veertien.

1) Zie het voortreffelijke werk van H. Q. Janssen, De Kerkhervorming in Vlaanderen, 2 dln. Arnhem 1868, vooral deel II, waarin voorkomen «Eenige merkwaardige punten uit de vlaamsche hervormingsgeschiedenis" alsmede «Oorkonden". De eerste bron voor zijn Oorkonden is een lijvige foliant, een handbreed dik en 403 bladen tellende, goeddeels geschreven door Tilmannus Cupus, in 1580 predikant te Westkapelle in West-Vlaanderen, en ten slotte het eigendom geworden der koninklijke bibliotheek te Brussel. De foliant vangt aan met de acta der synode van Embden 1571, en bevat kerkelijke varia tot uit het jaar 1608. Ten tweede is de heer Janssen de gelukkige bezitter geworden van het kostbaar handschrift, dat eens aan W. te Water en aan diens zoon professor J. W. te Water toebehoorde, «Volledige Acten der Synoden en Klassen van de Gereformeerde Kerke in Vlaanderen gehouden in de jaren 1578—1581, te Gent, Hulst, Brugge, Axel, Zaamslag, Saaftinge, Assenede enz., nageschreven en verbeterd uit twee oude Handschriften". Zijn derde bron zijn de authentieke verhooren der brugsche predikanten te Delft, nadat de hoofstad van West-Vlaanderen aan Panna was overgegaan, thans berustende op het stadhuis te Middelburg. — Wijl Kist, in zijn uitgave van het Livre synodal, niet verder gaat dan 8 Mei 1578, is Janssen myn bron voor het vervolg. De Acta van prof. Rutgers bezat ik nog niet, toen ik dit stuk schreef. En het Bulletin kon ik niet raadplegen.

3

Sluiten