Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ook stelde de nationale synode van Middelburg 1581 twee particuliere synoden voor Vlaanderen in, een oosten een west-vlaamsche.

Voor zoover bekend is, zijn in Vlaanderen zeven synoden destijds gehouden ')• De confessie kwam daarin niet ter sprake.

Ook de vlaainsche classen uit die jaren 1578 —'82 laten de confessie vrij wel „in rust met behoud van waardigheid". Hun acten wemelen van gemeentelijke aanvragen om een predikant, van verreizen van predikanten, en van tuchtzaken. Hoe belangrijk op zich zelf, zijn ze voor ons doel van weinig nut. De classis van Oosburch van 6 Juni 1580 schreef de onderteekening der 37 artikelen van de belijdenis der Nederlandsche kerk aan een iegelijk voor, „niet alleen minister, maer ooc consistorien" '). De provinciale synode van Brugge 4 November 1579 besloot een liefelijken en smeekenden brief aan D. Dathenus te zenden, ten einde hem te bidden om met zijn Excellentie den Prins van Oranje tot een liefelijk accoord en vredemaking te komen, opdat hij Dathenus wederom in zijn dienst met vrede zou mogen treden3). Dominee Dathenus had namelijk om zijn oproerige taal de komst des prinsen te Brugge niet durven afwachten, maar was met Hembyze de stad ontvlucht. De predikanten Bollius van Gent, Jan Haren van Brugge, en een predikant van Mechelen als afgevaardigden der

1) Als wij n.m. daarbij tellen de gentsche vergaderingen van 29 Juli en 3 Nov. 1578, die ondanks hun naam „klassikale vergadering" al het karakter van provinciale synoden dragen. Voorts te Brugge 4 Nov. 79, Gent 8 Maart '81, en Brugge 8 Mei '82. Van de twee volgenden worden de handelingen vermist, te Dixmude kort vóór de brugsche synode van 4 Nov. '79, en te Nieuwpoort 3 Mei '82. Behalve deze zeven synoden, door Janssen genoemd (blz. 35), vermeldt te Water (Histoiie dei liervormde kerke te Gent, blz. 70 en 53) nog twee vlaamsche synoden, te Gent 16 Maart 1580, en te Antwerpen 19 Sept. 1582.

2) Janssen, a. w. dl. 11 blz. 93.

3) t.a. p., blz. 223 v.

Sluiten