Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

werd 's prinsen aandacht geleid op Lozeleur. Zelfs Groen van Prinsterer zegt te weinig, wanneer hij schrijft1): „Waarschijnlijk zal zijn invloed hebben bijgedragen tot het wijzigen van de meening des Prinsen ten opzichte der Calvinisten." De Villiers is het werktuig te achten, waardoor de prins voor de hervormde kerk is gewonnen 2). Hij bezat bij uitnemendheid de gave, om personen van aanzien voor die kerk te winnen. Getuige het gebeurde met ridder Adolf van Meetkerken, lid van den Raad van Staten s).

Lozeleur's leeraarschap te Rouaan en zijn hoogleeraarschap te Londen kunnen we met stilzwijgen voorbijgaan. Een onzichtbare hand maakte hem aldaar bekend met de hoofden der Hervorming in Frankrijk en met de hoofdpersonen in Engeland.

Aldus is onze man voorbereid om, waarschijnlijk in 1575, hofprediker en geheimraad van "Willem I te worden. Hij vergezelde den vorst nagenoeg overal. Hij bevond zich dus soms te Delft, soms te Middelburg, doch

jaar afstaan. Groen, Archives, T. III p. 101; Brief van 17 Juni 1567. Verder zond de landgraaf aan den prins een exemplaar van de „Loei communes" van Melanchton. Hij hoopt, dat Oranje dat boek vlijtig zal lezen; dat zal strekken tot zijn zieleheil en zaligheid. Groen, 1. c.; Brief van 22 Juni 1567. Zie Bijdrage tot de kennis van de godsdienstige verdraagzaamheid van Prins Willem I, door J. P. Scholte, in Ned. archief voor kerkgeschiedenis van Br. F. Pijper, nieuwe serie 1905, dl. IV afl. 1 blz. 38.

1) 1. c. 111, p. 102. „Vraisemblablement son influence aura contribué a rectifier 1'opinion du Piince a 1'égard des Calvinistes."

2) Ofschoon de prins eerst in October 1573 openlijk tot het Calvinisme overging. Aan de londensche gemeente werd deze overgang met groote ingenomenheid bericht, „als een genade die God bewees, dat de Prins zich tot de gemeente begeven had te Bordrecht, het brood des Heeren gebroken en zich aan haar tucht onderwerpen had, hetwelk niet gering te achten is." Groen, Archives, T. IV, p. 226: Brief van den dordschen predikant Bartholdus AVilhelmi aan de londensche gemeente.

3) In 1586 was heer Adolf van Meetkerken met heer Adriaan van der Myle lid der nationale synode te 's Hage.

Sluiten