Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

boek. Dan kwam gereformeerde eendracht tegenover luthersche eendracht te staan. De onderhandelingen over dien voorslag zijn mij niet in allen deele bekend. Wèl bleek mij, dat Lozeleur er het zijne toe bijdroeg, om den Zwitsers voor dit ontwerp een gezuiverd afschrift der Confessio Belgica (nederlandsche geloofsbelijdenis) te doen toekomen. Ook is het opmerkelijk, dat niet de vlaamsche, maar de waalsche kerken in deze zaak handelend optraden. Wellicht, omdat de waalsche predikant Lozeleur door zijn jongste geschriften tegen het bergsche boek de aandacht van het buitenland in bijzondere mate getrokken had.

Met dit weder opwaken van het confessioneel bewustzijn hangt ongetwijfeld samen het besluit der waalsche synode van Antwerpen 5 Augustus 1579, artikel 7. „De Ministers en Ouderlingen van iedere Kerk zullen naarstig aanraden te lezen de Belijdenis des geloofs van de Kerken der Nederlanden, en eveneens de Kerkordening vastgesteld door de Synode van Dordrecht, welke zij zullen onderteekenen: en wordt aan de aanstaande Classis bevolen, te onderzoeken wat er gedaan is geworden, en zij zullen gehouden zijn op de aanstaande Synode attestatie mede te brengen, dat genoemde Belijdenis des geloofs met de Kerkordening in hunne Kerken is onderteekend geworden" ')•

Den 14Jen September 1580 werd er, onder voorzitter-

1) „Les Ministers et Anciens de chacune Eglise adviseront diligemment de lire la Confession de foy des Eglises du pais-bas, et pareilleinent la forme de la Discipline Ecclesiastique establie par le Synode de Dordrecht, laquelle ils signeront: et est enioinct a la prochaine Classe, de s'enquerir de ce qui aura esté fait, et seront tenus au prochain Synode, d'apporter attestation que ladite Confession de foy a esté signee avec la Discipline en leurs Eglises." Zie „Livre synodal, contenant les articles résolus dans les synodes des Eglises Wallonnes des Pays Bas. Publié par la Commission de 1'histoire des Eglises Wallonnes. Tome premier 1503 — ■1685. La Haye, Martinus Nijhoir 1896," p. 69. De overige in dit lijvige boek vermelde kerkvergaderingen zijn voor ons doel van geen belang.

Sluiten