Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onderteekend door de Ministers die nog niet zullen hebben geteekend, en voortaan zal iedere Kerk waarin de Synode zal vergaderen genoemde Confessie presenteeren om te worden onderteekend door de Ministers, die genoemde Synode bijwonen J).

De vier eerste onderteekenaren waren P. Lozeleur, Jean Taffin, Jean Hochedé en Louis d'Outreleau.

Het besluit der waalsche synode van 14 September 1580 te Antwerpen bleef niet zonder uitwerking op de besluiten der nationale synode van Middelburg 1581, tot welke Taffin en d' Outreleau waren afgevaardigd. Die synode besloot, dat men de geloofsbelijdenis van nieuws naar het waalsch exemplaar zou vertolken, vermits de bestaande nederduitsche overzetting noch duidelijk noch juist was '), en dat men ze daarna, ten teeken van eenigheid, zou onderschrijven3). Naar het waalsche exemplaar was trouwens ook de latijnsche vertaling voor de zwitsersche confessieverzameling vervaardigd.

Ten besluite een enkel woord over de beteekenis, die

1) „Les Ministres icy présents signeront la confession de foy des Eglises réformées du pays bas, et 1'Eglise d'Anvers représentera au prochain Synode ladite Confession pour estre signé par les Ministres q'n auront encore signé et dorésnavant chacune Eglise dans laquelle le Synode s'assemblera représentera ladite Confession pour estre signée par les Ministres assistants audit Synode". L. c., p. 72.

2) Bij de handelingen met Coolhaes legde men, in 1581, aan dezen te Middelburg ook de geloofsbelijdenis voor. Doch hij had bedenking tegen sommige artikelen: „waer over hem oock by communicatie ghenoech gedaen is uyt de Fransoyse bekentenisse, dewelcke wat klaerder was. Want het Nederlandsch exemplaer, dat voorhanden was, niet sooduydelick overgeset noch oock correct ghedruckt was; ende is hem gheseyt, dat de oversettinghe ghebetert ende van nieus ghedruckt soude werden." Trigland, Kerck. Gesch., blz. 180 vgl. 569.

3) Aldus Ab Utrecht Dresselhuis, zonder vermelding van bron. Hooijer vermeldt dat besluit nergens. In de voorrede van zijn Corpus Doctrinae zegt Thysius, dat op de nationale synode te Middelburg 1581, om tot gelijkheid te geraken met de waalsche kerken, besloten is, de verbeterde waalsche confessie [op de synode van Antwerpen 1580 herzien] in onze taal over te zetten en voortaan te volgen.

Sluiten