Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

22 Augustus 1601 met voorbeeldelooze getrouwheid het treffelijke ambt. Hij was een man van veel gewicht in de kerkelijke aangelegenheden zijner dagen, en bij uitstek ervaren in kerkelijke zaken ').

Arnoldus Cornelii, of hollandsch gezegd Arend Corneliszoon of Cornelissen, was predikant te Delft sedert 1573 tot aan zijn dood in 1605. Ook hij was in het bestuur van kerkelijke zaken diep ingedrongen, en meer dan eens lid van hooge kerkvergaderingen. Door zijn schriften is hij ons bekend als een zeer wetenschappelijk en godvruchtig man. Jaren lang was hij de hoofdspil, waarop de hervormde kerk in Holland en elders zich bewoog2).

Tusschen deze twee mannen was veertien jaren lang, van 1578 tot '92, een levendige briefwisseling over allerlei kerkelijke aangelegenheden en toestanden, hoogst waarschijnlijk daaruit voortgevloeid, dat aan hen het bereiden van en de zorg voor die aangelegenheden was toevertrouwd door de synode van 1578, waarvan Cornelii eerste scriba geweest was. Uit die correspondentie, althans voor zoover zij uitging van Van den Corput, doen we hier eenige grepen J). Zij betreft het tot stand komen van de nederlandsche vertaling der waalsche confessie in het jaar 1582.

De nationale synode van Middelburg 1581 had namelijk, zoo bericht ons le Long, besloten, om de verbeterde copie van 1566 te laten vertalen in 't nederduitsch. Aan wien zij het werk der vertaling opdroeg, blijft onzeker. Misschien aan de kerk te Brussel, blijkens den na te

1) Zie zijn levensbericht in Kerkelijk Dordrecht, door G. D. J Schotel dl. I blz. 151—158.

2) Zie zjjn levensbericht in A. J. van der Aa, Biographisch woordenboek der Nederlanden.

3) Zie over v. d. Corput en Cornelii de Werken der Marnix-Vereeniging, serie 111, dl. II, blz. 91 v.t en over hun briefwisseling dit dl. 11. Hun correspondentie wordt besproken in v.Langeraad, a. w. blz. 146 148.

Sluiten