Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

taalwerk te leveren, en alsof, nu het antwoord vandaar toefde, Van den Corput, de overzetting der confessie onderhands aan Cornelissen opdragende, diens vertaalwerk zoo lang mogelijk voor brusselsch werk op de synode wilde doen doorgaan.

Zoo werd dus de delftsche predikant Cornelissen in Maart 1582 de overzetter der verbeterde fransche geloofsbelijdenis in het nederlandsch. Zijn werk kwam nog tijdig gereed. „De Copie dezer vertaling werd gelezen in de Provinciale Synode te Haarlem in 1582" ') „24 Marty, des Saterdaechs ... ende is besloten, dat die van Delft die oversien sullen, ende daer naer drucken laten." Uit de opdracht aan „die van Delft" valt af te leiden, dat Cornelissen als vertaler tijdig is openbaar geworden.

Cornelissen mocht dus zijn eigen werk naar aanleiding van in de synode gemaakte opmerkingen overzien, en het ter perse leggen. Het drukken zou te Dordrecht in de beroemde drukkerij van Jean Canin plaats hebben. Geen wonder dat Van den Corput, die te Dordrecht woonde en tot den vertaalarbeid mede 'den stoot had gegeven, het werk met zyn sympathie, misschien wel met het corrigeeren der drukproeven, bleef steunen. Althans den 13den Juni schreef hij aan Cornelissen:

„Aengaende de bekentenisse des geloofs dunct my goet, een cleyn advertissementken [waarschuwing] voir an geset van de faulten in voirgaenden druck ende dat het daerom an d'originael is gecorrigeert. Dunct my onder correctie oyck goet, datmen voir elck artickel stelde d'inhoudt van dien, gelijck dat achter inde harmonie [de latijnsche Harmonia confessionum, Bern 1581] vinden sult, met V oft VI woorden. Indien u dat behaecht, soe seyndt het advertissementken ende die ... [opschriften der artikelen ?] terstont om mede te drucken" ').

1) Le Long, Kort historisch Verhaal, blz. 107.

2) t. a. p., blz. 203.

Sluiten