Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

langer dan die van 1561 en '62. Hij luidt nu: „Ware Christelicke Bekentenisse, inhoudende de Hooftsomme der leere van Godt, ende d'eewighe salicheyt der Zielen." Aldus is het gebleven tot op den huidigen dag.

Voor het eerst staan boven de artikelen opschriften '), door de dordsche synode van 1618/19 ten onrechte weer weggelaten.

Wat de op den kant bij de verschillende artikelen aangehaalde bijbelteksten betreft, in artikel 1 heeft de fransche confessie van 1561 drie, de nederlandsche van '62 eveneens drie, daarentegen de nederlandsche van 1583 niet minder dan twaalf schriftuurplaatsen. In artikel 2 zijn die getallen respectievelijk 9, 9 en 2. In artikel 3 worden drie tamelijk verschillende tekstenreeksen genoemd2). Altemaal bewijzen van een nauwkeurige revisie.

Ook de redactie, de woordenkeus der artikelen legt daarvan getuigenis af.

In artikel 1 luidt de nederlandsche tekst van 1562:

„[Wij gelooven allen] van herten, ende belijden

dat daer is een.... Gheestelick [wezen], welck wy

noemen God oneyndelick, welck is gheheel wijs,

rechtueerdich ende goedt." De tekst van 1583 heeft, behalve kleine afwijkingen, voor het eerst de slotwoorden die wij nog hebben. „[Wij gelooven allen] metter herten, ende bekennen .... datter is een .... gheestelick [wezen], twelcke wy God noemen [onze tegenwoordige

rangschikking dier vier woorden], volcomen wijs,

rechtueerdich, ende goet, ende een seer ouervloedighe Fonteyne aller goeden."

1) Artijckel J. Datter is een eenich Godt, etc. ij. On wat wijse God ghekent werdt. iij. Van het geschreuen woord Gods.

2) De confessie van 1561 heeft: 2 Petr. 1:21; Ps. 102:9; Ex. 17:14; Deut. 3; Ex. 34:27; Ex. 31 :18. Die van '62 heeft, behalve de drie eerstgenoemde teksten: Ex. 34:27; Deut. 5:22; Ex. 31:16. Die van '83 heeft: 2 Petr. 1 :21 ; Ex. 17: 14; Haba. 2:2; 2 Tim. 3:16; Apo. 1 : 11 ; Ex. 31 :18.

Sluiten