Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De geschiedenis der nederlandsche geloofsbelijdenis.

HOOFDSTUK VI.

De nederlandsche geloofsbelijdenis in België van 1506 tot 1648.

(VIJFDE OF LAATSTE STUK).

Don Inigo van Loyola een spaansch edelman, bij de heldhaftige verdediging van Pampelona (1521) zwaar gewond, werd op het ziekbed onder het lezen van heiligenlegenden van het verlangen aangegrepen, door de ellende der aarde de heerlijkheid des hemels te verwerven. Hij vormde in 1540 de beruchte Jezuïetenorde, het „gezelschap van Jezus", dat een krijgsdienst van Christus zijn zou tot verbreiding des geloofs.

Weldra werd het welbewuste doel der orde, de zaak der hiërarchie of priesterregeering te handhaven tegenover al het protestantsche binnen en buiten de kerk. Zij trachtte de nog weifelenden voor Rome te winnen, en het Protestantisme onder volken, die overwegend roomsch, of evenwel onder roomsche regeering gebleven waren, te vernietigen. Beiden is den Jezuïeten hier en daar gelukt. Niet door heroïeke menschen en edele geestelijke middelen, maar door listige onvermoeide werkzaamheid ')•

1) Een voorbeeld daarvan buiten ons land leverde de Nederlander

Sluiten