is toegevoegd aan uw favorieten.

De geschiedenis der Nederlandsche geloofsbelijdenis

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ziedaar een waardige eersteling onder de confessiebestrijders. Gegrond op degelijk onderzoek der H. Schrift, der kerkvaders en hervormers, gesteld in korten, puntigen, helderen stijl, geschreven met den gloed der overtuiging en met mannelijken ernst, verschafte het lijvige boekje in klein formaat mij bij de lezing evenwel genoegen als leering. Ik schonk den Jezuiët vergeving voor het onophoudelijk gebruik van woorden als die dwaal confessie, die dwaal leeraars, de ketters, en dergelijken. Hij schrijft overredend, en voert een bezadigden, misschien listigen toon.

Roberti vangt aan met een wijdloopige aanspraak „aan de heeren van den zoogenaamden gereformeerden godsdienst". Dit woord vooraf kenmerkt zijn wijze van strijdvoeren.

Zoo brengt hij ter sprake, dat van de fransche geloofsbelijdenis al de bijbelteksten of bewijsplaatsen op den kant, na meermalen door tegenstanders weerlegd te zijn geweest, ten slotte maar veiligheidshalve zijn weggelaten. En dat hetzelfde met de nederlandsche confessie plaats vond. Want dat de teksten der uitgave van 1566, in de editie der dordsche synode van 1619 wijselijk zijn weggenomen. Een openbare bekentenis van zwakheid en onschriftuurlijkheid !).

pales Controverses de ce temps. Par le R. P ■ I e a n Roberti Doet. en Theol. de la Compagnie de Jesns. A Liege, Chez Jean Tournay meur jttré, proche S. Denijs ii S. Augustin. M.DC.XLU. Deze bestrijding van den zielekanker der ketterij is opgedragen aan heer Ulrich baron van Hoensbroek, kanunnik en aartsdiaken in de roomsche kerk. Het boek, waarvan ik een exemplaar bezit, zag het licht met goedvinden van den kanunnik der cathedraal van Luik en vicaris-generaal, en van den provinciaal der societeit van Jezus in de Nederlanden.

1) Van dat «wederleggen" der bewijsplaatsen moge ieder het zijne denken. Maar het feit der weglating is waar. In de Acta der dordsche synode wordt de reden daarvan niet opgegeven. In de uitgaven der belijdenis vóór 1618 19, nog in die van Richard Schilders te Middelburg van 1611, komen de bijbelteksten op den kant voor. In die van 161819 en voortaan niet meer. Roberti maakt van die weglating een handig gebruik. Vermoedelijk liet men de teksten als onnoodig weg.