Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een archidiabolos (een aartsdiaken een aartsduivel) noemde ')• En hoe de president der synode, in naam der vergadering, de aanwezige vreemden bedanken kon, te beginnen met mijnheer den hoogeerwaardigen bisschop 2).

Ten slotte verwondert de Jezuïet zich niet, dat de predikanten beraamd hebben een nieuwe bijbelvertaling te vervaardigen, om namelijk het Woord Gods aan hun leer pasklaar te maken. „Arme kerkvaders, en arme katholieke kerk! die nooit te rade zijt gegaan om een nieuwe bijbelvertaling te maken, en die de oude gewone vertaling zoo standvastig bewaard hebt, gedurende veertien of vijftien eeuwen. Maar hoe! nadat de zoogenaamde nieuwe dienaars van het Woord van God hadden ingevoerd een nieuwe kerk, een nieuwe wijze van God te dienen, en duizend andere dingen naar de nieuwe mode, ontbrak er nog aan, dat zij nog verdichtten een nieuw Woord van God, naar de mode" 3).

Gij verleiden, beziet dit al met zooveel belangstelling als de zaak vereischt. Gij zult rekenschap geven aan den grooten Rechter, die aan elk uwer een redelijke ziel heeft gegeven, om haar te behouden, niet om haar te verderven.

De slimme Jezuïet gaat nu met scherp loerend critisch

1) In zijn Monachomachie, blz. 54.

2) De Acta verhalen metterdaad, dat de buitenlanders bij monde van bisschop Georg een dankgebed tot God en hun dank aan de synode uitspraken, en dat president Bogerman den vreemden godgeleerden, allereerst den hoogeerwaardigen bisschop (Heverendissime Domine Episcope), den dank der vergadering bood. Acta, p. 378.

3) Een treffend staal van den verontwaardigenden indruk, dien de hervorming van het godsdienstig terrein in zijn ganschen omvang opeen goed roomschen maakte. - Onze statenvertaling, te Dordrecht beraamd, voorzag volgens Gereformeerden in een behoefte. Volgens Roomschen was zij een middel tot bijbelvervalsching, een gruwel die den Protestanten gedurig ten laste werd gelegd. Kalmer tijden oordeelen kalmer. Een radicale omwending op godsdienstig gebied kan zich niet vinden in een bijbelvertaling, waarin de nu verworpen begrippen, naar juiste of onjuiste overzetting, nog voorkoineD.

Sluiten