Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ten goede". Ten besluite wordt de ongerijmdheid aangetoond der ketterij, die den vrijen wil opheft, en den mensch erger dan het beest maakt.

Doch genoeg. Dat Roberti een belezen en handig schrijver was, heeft de lezer sinds lang bespeurd '). Hij bestreed het Protestantisme met protestantsche wapenen. Of hij vruchten op zijn werk zag, en of hij tegenspraak uitlokte, is mij onbekend.

Hiermee besluiten ook wij ons hoofdstuk. Wij zagen de gereformeerde kerk van België in bloed en tranen, door staatsgeweld en jezuïetenlist ondergaan. De nederlandsche belijdenis des geloofs zullen wij voortaan niet meer in Belgenland, maar weinige jaren in ballingschap en straks voor goed in Nederland ontmoeten. Danken wij God, dat Hij ons tijden beleven doet, waarin weer duizenden Belgen zoeken gerechtvaardigd te worden door den Heere Jezus Christus alleen, zonder de werken der wet. En bidden wij Hem, dat Hij de confessio belgica, de nederlandsche belijdenis des geloofs, andermaal ten banier der waarheid stelle door al de zeventien nedeilandsche gewesten.

Koudekerk a/d Rijn, Mei 1908. F. J. Los.

i) Aardig is het bij Roberti te lezen, dat de zichtbaarheid, één van de merkteekei.en der ware kerk, in de zoogenaamde gereformeerde kerk zich niet vertoonen kan. De Gereformeerden belijden het zelf. In de voorrede van zijn Institutie zegt Calvijn : .Dat de kerk bestaan kan zonder zichtbare verschijning". Nu weet heel de wereld, dat tachtig jaar geleden de zoogenaamde kerk onzer Gereformeerden nog voor niemand zichtbaar was Dat zij. indien zij bestond, meer dan vijftien eeuwen onzichtbaar is geweest. Dat men deel noch teeken, merk noch spoor van haar zag

Men zag volk noch predikanten, adel noch tempel, men hoorde preek noch

gebed. Dat alles werd nog niet aanschouwd, omdat de kerk zelf nog met bestond. Het rijmpje is hier van pas :

Est invisibilis, dicunt, ecclesia. Credo,

Quam nee homo, nee sol, nee Deus ipse videt.

Waarvan ik de vertaling waag.

Onzichtbaar is de kerk, zoo zegt men. k Zou het meenen,

Daar zij noch mensch, noch zon, zelfs God met .s verschenen.

Sluiten