Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schrift, en waar verhaal der zaken onlangs in Belgiesch Duitschland voorgevallen, waaruit duidelijk blijkt aan wie alle oorsprong en oorzaak der beroerten moet worden toegeschreven. En tegelijk de lasteringen, waarmede de tegenstanders de Belgische Kerken bezwaren, klaarlijk worden wederlegd".

Het Yerdedigingschrift is niets dan een geschiedbeschouwing over bijna een eeuw, van uit het oogpunt der afkeuring van de inquisitie. Niets wordt verzuimd, om die satanische uitvinding in al haar vloekwaardigheid af te malen. De feiten spreken.

De katholieke koningen van Spanje, Ferdinand en Isabella, voerden de inquisitie oorspronkelijk tegen hun Mohamedaansche onderdanen in. Weldra echter heerschten de inquisiteurs over heel Spanje, tot over den koning incluis. Hun heerschzucht omvatte de geheele wereld. Italië, de eilanden der Middellandsche zee, Engeland, zelfs Indië, werd het doel hunner werkzaamheid. Hun lasteringen zetten Karei Y en Filips II tegen Nederland op. De edicten van vader en zoon, meer met bloed dan met inkt geschreven, komen voor hun rekening. Zoowel de uitvaardiging dier edicten, zonder raadpleging met de Staten, als de instelling der nieuwe bisschoppen op kosten der abten, geschiedde tegen alle recht.

Heer Hendrik van Brederode en Prins Willem van Oranje, de Edelen en het volk, worden in het Verdedigingschrift handig van alle schuld ontlast. Mochten bij voorbeeld vrije mannen geen smeekschrift aan de Landvoogdes overhandigen ? De koning als hertog van Brabant heeft beloofd, dat hij alle klachten goedwillig zou aanhooren.

Maar was de beeldstorm dan niet een onvergefelijk kwaad ?

Op vele plaatsen stemde de magistraat zelf toe in het verwijderen der beelden. En meer dan honderdtwintig levende beelden, voor wie de Zoon Gods zijn bloed gestort heeft, zijn om den beeldstorm gedood.

Sluiten