Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de groote God tot volvoering Zijner oogmerken zich vaak uitverkoren. Aan deze Gereformeerden werd de Augustijnerkerk ingeruimd.

Donkere tijden braken voor stad en land aan. Hertog Wilhelm verbond zich bij verdrag en door huwelijk aan den keizer en aan den Roomschen koning, Karei V en zijn broeder Ferdinand. Hij weigerde herhaaldelijk, het Avondmaal onder twee gestalten aan Wezel toe te staan. Maurits van Saksen door zijn verraad bezorgde den keizer geluk en zege. Het Protestantisme werd door den slag bij Mühlberg (24 April 1547) staatkundig gefnuikt. Op den Rijksdag van Augsburg beval Karei V een verordening en een leerstelsel aan, waarnaar tot op een algemeen concilie de kerkelijke zaken geregeld zouden worden, het zoogenaamde Interim van 15 Mei 1548. Vooral Maagdenburg in Saksen verzet zich. Keurvorst Maurits, in opdracht van de stad te bedwingen, pleegt zijn tweede verraad. De „Mammeluk" bezet Maagdenburg als vriend, verslaat de keizerlijke troepen, laat den keizer zei ven ontkomen, wijl hij geen kooi voor zulk een vogel heeft, dwingt hem de gevangen Protestantsche vorsten los te laten, en verleent door den godsdienstvrede van Augsburg (1555) aan de Protestanten vrije godsdienstoefening. Duitschland had voortaan niet meer één kerk naast secten, maar twee kerken van gelijk recht.

Kerkelijk en geestelijk grepen nog pijnlijker voorvallen plaats. Luther geloofde een werkelijke ook lokale verbinding van Christus' lichaam en bloed met brood en wijn des Avondmaals. Hij kon wrevelig zeggen: Liever moet men met de [Roomsche] leer der broodsverandering vrienden worden, dan met die der Zwitsers [de Zwinglianen], voor wie de tegenwoordigheid van Christus slechts in de godsdienstige stemming des geloovigen mogelijk schijnt. Melanchton daarentegen naderde allengs tot de avondmaalsleer van het Gereformeerde

Sluiten