Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Yele leden der vergadering wenschten een exemplaar der verhandelingen te bezitten. Drukken was niet raadzaam. Terstond na het sluiten der zittingen begon de vervaardiging van afschriften. Tallooze gebreken en fouten slopen in den tekst. De deelhebbers wilden echter niet slechts een afschrift, maar een geloofwaardig, met de origineele onderteekeningen voorzien afschrift bekomen. De afschriften werden dus door de nog niet afgereisde leden der vergadering in de oorspronkelijke volgorde geteekend. Een dier exemplaren wordt in de Kloosterkerk te 's Gravenhage bewaard.

Het is niet in de zittingen zelf ontstaan, en in de laatste zitting onderteekend, gelijk sommigen meenen. Want afgezien van de gebrekkige interpunctie, er komen voor een vakgeleerde onmogelijke schrijffouten in voor. Ook vertoonen de onderteekeningen bijna zooveel inktsoorten als namen. Het officieele protocol is verloren gegaan. Eveneens brieven, notulen of andere bescheiden, op de samenkomst van Wezel betrekking hebbende.

Toen de onderteekening door de geleerde conventsleden was afgesloten, begon men een nieuwe rij van onderschriften. De handelingen zijn waarschijnlijk in het Nederlandsch of Fransch gevoerd, en slechts voor de algemeene verstaanbaarheid in het Latijn op schrift gebracht. Onderscheiden leden hielden het voor ongepast, daar zij zelf geen Latijn verstonden, een Latijnsch actestuk te onderteekenen. Hun ten gerieve werd van den Latijnschen tekst terstond een Hollandsche vertaling vervaardigd, die helaas in handschrift verloren ging. De eerste hunner schreef daarom boven hun naamlijst eigenhandig de opmerking: „Dese naervolghende persoonen de lecture der ouerghezette copie hen ghedaen zynde hebben ooc onderteeckent". Aldus teekenden nog zeventien leden.

Ten besluite de vraag, wat dan nu het convent van

Sluiten