Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gegaan, de consistoriale inrichting der Luthersche kerken na te volgen, en de gemeenten en synoden van zijn Gereformeerd land in hun volle vrije beweging te beperken.

Trots deze voorhandene schitterend vertegenwoordigde Gereformeerde beschouwingen over kerkinrichting besloten de deelnemers aan het convent, aan hun volksgenooten aan te bevelen de presbyteriale ordening der kerk gelijk ze in Genève bestond, met terzijdestelling van alle daar bestaande staatkundige bijvoegsels, en met toevoeging van haar trapsgewijze synodale ontwikkeling. De presbyteriaal-synodale inrichting der toekomstige Nederlandsche Hervormde kerk. De Bijbel kent geen andere kerkinrichting. De republikeinsche zin der Nederlanders strookte wonderwel met dezen ongekunstelden kerkvorm.

Hoe gewichtig dit besluit voor de ontwikkeling der Nederlandsche kerk was, behoeft geen betoog. De nog onklare beschouwingen werden geleid, de nog vloeiende verhoudingen bevestigd, de leidende personen ontvingen een leiddraad. De besluiten waren genomen „opdat zij door de predikanten van Nederland met eendrachtige overeenstemming onderteekend en onderhouden zouden worden", en werden dadelijk overal heen in en buiten Nederland verzonden. De grondschets was ontworpen, opdat, kwam het ooit tot samenroeping van een synode, haar leden, reeds voorbereid, naar dit bestek zouden bouwen. De conventsvoorslagen, nadat ze bij de gemeenten ras bijval en ingang gevonden hadden, zijn dan ook op de synode te Embden in 1571 in alle hoofdzaken aangenomen, en op volgende synoden ontwikkeld en bevestigd.

De vergadering van Wezel, de ongenoemde, verdient door de kinderen onzer kerk met dank en eere te worden genoemd en geroemd.

„Het zal nuttig zijn, dat in de leer vierderlei onderhouden wordt: ten eerste, dat een getuigschriftgeeischt

26

Sluiten