Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De geschiedenis der Nederlandsche geloofsbelijdenis.

HOOFDSTUK VII.

I)c Nederlandsche geloofsbelijdenis in de Ituitsclie ballingschap.

IV. De synode te emden 1571.

Als een bakermat der oud-nederlandsche kerkhervorming behoort naast Wezel nog een tweede Duitsche stad door ons in eere te worden gehouden. Ik bedoel Emden in het oude graafschap Oostfriesland, vlak bij onze provincie Groningen gelegen. Door haar breed in zee uitmondende rivier de Eems onderhield de stad oudtijds een druk verkeer met naburige zeeplaatsen. Tegenwoordig door haar kostbare havenwerken schijnt zij bestemd voor nog grootscher toekomst').

Reeds weinige jaren nadat God door Luther (31 October 1517) het werk der kerkhervorming begonnen had, ving

■1) Oostvrieschlandts kerkelyke geschiedenisse of een historisch en oordeelkundig verhaal Van het gene nopens het Kerkelyke in Oostvriesehlandt, en byzonder te Emden, is voorgevallen, zedert den tydt der Ilervorminge, of de jaren 1519. en 1520. tot op den huidigen dag.... door Eduard Meiners Predikant te Emden. 1ste deel, Gron. 1738. Beninga, Kronyk. J. J. Harkenroht, Emden* Herderstaf, Emden 1716. Schoock, De honis rulgo ecelesiasticis dictis, p. 439—441. U. Emmius, Serum Frisicarum Historia, 1. XV, p. 862.

Sluiten