Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In ons vaderland ontvingen zij weldra kracht van wet. De kerkorde uit de dagen der Republiek was die van Emden ')• In hoofdtrekken bewaard, werd ze door volgende synoden in bijzaken gewijzigd.

2. „Om die eendrachtigheydt in de Leere tusschen de Nederlandtsche Kercken te bewijsen, heeft het den Broederen goet ghedocht de belijdinghe des Gheloofs der Nederlandtsche Kercken te onderschrijven, insgelijcx oock de belijdinghe der Kercken in Vranckrijck te onderteeckenen, om daer mede hare verbindinghe ende eenigheyt met der selver Frangoischer Kercken te betuygen, seeckerlijck vertrouwende, dat de Dienaren der selver Frangoischer Kercken oock op hare zijde de belijdenisse des Gheloofs der Nederlandtscher Kercken, tot ghetuyghenisse der onderlinger eendrachtigheyt, onderschrijven sullen.

3. Men heeft vercooren Petrum Dathenum en Johannem Taffinum, die dit den Kercken-Dienaeren ter naest-comende versamelinghe in Vranckrijck aensegghen, ende ter naester t'samencoomste der Broederen der Nederlantsche Kercken, antwoort weder inbrengen sullen.

■i. Men sal oock de Nederlantsche Kercken-Dienaers die in dese versamelinghe niet en zijn, vermanen, dat sy in die selve onderschrijvinghe bewillighen: T'selve salmen oock allen anderen doen, die van nu voortaen, tot den dienst des Woorts beroepen sullen worden, eer sy in haren dienst treden" 2).

1) Prof. F. L. Rutgers, I)e geldigheid van de oude kerkenordening der Nederlandsche Gereformeerde Kerken, blz. 10 vv.

2) Art. 2—4 der Acta. Prof. Rutgers, blz. 56 v. 2. Ad testaudum in doctrina inter Ecclesias Belgicas consensum visum est fratribus oonfessioni Ecclesiarum Belgicarurn subscribere, Et ad testaudum harum Ecclesiarum cum Ecclesijs Regni Galliae consensum et couiuuctiouem, oonfessioni lidei Ecclesiarum illius Regni si mi liter subscribere, certa flducia earum Ecclesiarum Ministros confessioni fidei Ecclesiarum Belgicarum vicissim ad mutuuiii testaudum consensum subscripturos. 3. Delecti sunt Petrus

Sluiten