Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Welke tekst, de Nederduitsche of de Fransche, en welke uitgave van den tekst der belijdenis te Emden onderteekend is, laat zich niet meer vaststellen.

Reeds omstreeks 1566 was in Zuid-Nederland de leiding der Hervormden overgegaan van het Fransch sprekende Walenland op het Vlaamsch sprekende Antwerpen. Wijl er bovendien meer Nederduitsche dan Waalsche kerken te Emden vertegenwoordigd waren, kan de Nederlandsche tekst gebezigd zijn. Tot dusver genoot de Fransche de voorkeur.

De vraag is nog veel moeielijker, welke uitgave der belijdenis men te Emden onderteekend heeft. De Meisynode van 1566 te Antwerpen kan vijf uitgaven gebruikt hebben, twee Franschen beiden van 1561 met denzelfden tekst, en drie Nederlandsche vertalingen van 1562, '63 en '64, met van het orgineel en onderling afwijkende lezingen.

Zelve bezorgde die synode uitsluitend een Franschen herzienen tekst, die in 1566 te Genève gedrukt zal zijn geworden. Heeft de synode te Emden dien Geneefschen tekst geteekend?

De Antwerpsche synode bezorgde geen officieelen Nederlandschen tekst. Evenwel verscheen nog in 1566 een vierde Hollandsche uitgave der confessie, in de oude redactie. En, eveneens niet officieel, een vijfde Nederlandsche editie, een vertaling van den herzienen Franschen tekst. Welke der vijf Nederlandsche uitgaven is te Emden onderteekend geworden ?

Voorts zouden de afwezige Nederlandsche predikanten vermaand worden, om in dezelfde onderteekening „te bewilligen", samen te stemmen. Men zou hen tot teekening dringen, opdat de eenheid allen mocht omvatten. „Hetzelfde [n. m. de onderteekening der belijdenis] zal ook door alle anderen gedaan worden, die in het vervolg tot den dienst des Woords zullen geroepen worden, voordat zij den dienst beginnen uit te oefenen". Derhalve geen

Sluiten