Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hoofd der Spaanschgezinde Ligue, werd op last van den Franschen koning omgebracht. Hendrik III, welhaast ook zelf vermoord, had Hendrik van Navarre, het hoofd ei Protestanten, tot wettigen opvolger. Ook Filips II maakte aanspraak op den Franschen troon voor de Infante Isabella. Vandaar Spaansche tusschenkomst in Frankrijk ook onder de leiding en met de legermacht van Panna!

ooi de Ligue wegens ketterij afgewezen, ontwapent Hendrik van Navarre haar op schandelijke wijs door geloofsverzaking. „Parijs is wel een mis waard". Ja daalde nationale geest ontwaakt en de partijdrift afneemt, verklaart hij in Januari 1595 Spanje den oorlog. Hendrik IV aan de spits van den weerstand tegen Spanje, strijdt voor het evenwicht van Europa'). De jaren 1588-95 schonken aan de Spaansche wapenen afleiding in Frankrijk en aan Nederland hoogst welkome verademing

Want hoe critiek was 's lands toestand, ten tijde dat Leicester zich naar Engeland inscheepte. En daartegenover

i °f Z'Jf tdf, dei'tien voteende jaren getuigen geweest van het vaststellen der staatsregeering, waaronder de Republiek wee eeuwen heeft gebloeid; zij heboen handel en nijverheid voorbeeldeloos zien ontwikkelen, en den grond zien leggen van onze macht in Indië. Behalve de ondergang der Spaansche armade en de Spaansche krachtsverspilling in Frankrijk, droegen het ten grave dalen van Panna en het militair genie van Maurits tot die allergelukkigste verandering van zaken het meeste bij. Het jeugdige Gemeenebest werd aan het einde der zestiende eeuw door den Allerhoogste ongemeen gezegend.

Met de heuehelijke verrassing van Breda door middel van het turfschip ving ten jare 1590 de ongekende voorspoed aan. Het volgend jaar begonnen de Staten, vooral op raad van den Frieschen Stadhouder Willem

JLS0^hUS B0,te,reUS; Com:"enta™r™ Hbri septemlecbn de rebus «/( Galha ac paene toto orbegcstis ah Anno 1094 ad ann. 1610. Parisiis 1610.

Sluiten