Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Graaf Johan van Nassau Katzenelnbogen, oudste broeder van prins Willem I en grondlegger der Utrechtsche unie, werd in Maart 1578 door de Staten van Gelderland met het stadhouderschap bekleed. In een zaal van zijn hof te Arnhem, daarbuiten op het voorplein onder een overdekte galerij, ten slotte onder den blooten hemel, predikte Fontanus Gods Woord op bijzonder stichtelijke wijs. De wassende gemeente en de magistraat verzochten en verkregen hem van den paltsgraaf tot „ordinaris kerckenleeraer binnen Aernhem". Hij die voorheen f 1000 tractement genoot, getroostte zich de aanstelling op een inkomen van f300. Krachtig bevorderde hij van stonde aan de Hervorming, in Gereformeerden geest.

Nu uit Duitschland dienaars des Woords voor Gelderland beroepen waren en zouden worden, riep hij in October 1578 alle ware Christenen van zijn nieuw vaderland op, hem en eenige vromen geldelijk te steunen, vaak nam hij de toevlucht tot den genadigen Heer stadhouder, die een warm voorstander der Reformatie was. Zoo in Juni 1579 per request, toen hij bij een begrafenis in de Groote kerk door gewapende Roomschen in zijn voorgebed gestoord was geworden. Er bestaat nog een heele briefwisseling van den predikant aan den graaf1).

Staat en Kerk schreden op den weg der kerkhervorming gestaag voort. Volgens plakkaat van 22 Februari 1583 moesten alle pastoors en geestelijken van de Gelder-

irS? " der Geldersche reformatie. in den Navorscl.er

aui 1881 Mr J. W. Staats Evers, Johannes Fontanus, Arnhem's eerste predikant [U77-1615] en zijn tijd. Arnh. 1882. Dr. L. H. Wagenaar De

Snrr, G.M^\and: 'an J- Fontanus. Kampen

„ ' '} ,J e ^°"er Gülick uit vrome ouders geboren, studeerde

I'ontanus te Heidelberg theologie en filosofie, Grieksch en Uebreeuwsch weid op 23-jarigen leeftijd doctor in de godgeleerdheid, was professor te Neuhaus in de Palts, leeraar te Groot-Bockenum en hofprediker van voist Casimir. De geschiedschrijver Baudartius, die hem vaak ontmoette prijst hem in zijn „Memoden" (1624) zeer. '

1) Groen vau 1'rinsterer, Archives, Prem. série toine 7.

Sluiten