Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„op die reijnheit van leere ende confessie te examineeren", en predikanten te bevestigen.

Ook nam Fontanus aan menige synode een werkzaam aandeel ')• Ik denk aan het verzoek in 1593 aan den Arnhemschen magistraat, om door tusschenkomst van het Geldersche hof bij de Staten-Generaal aan te dringen op het houden van een algemeene synode. Resultaat was een Arnhemsche synode, op wier initiatief Fontanus volgens last van het hof voor veertien dagen naar Nijkerk ging, ten einde aldaar de reformatie in te voeren. Uit de kerkboeken dier stad over de jaren 1593 en '94 strekt een Roomschen schoolmeester het volgende tot eer.

„Naedem middage desseluen dages, is oeck Altetusdie Schoelmeister voererscheiden worden, ende nae diem hem des Haues [hofs] Beuehll voergelesen, geuraget: Offt hij die Summam Prophetischer ende apostolischer lehre In onsen catechismo begrepen approberen, annehmmen, ende nae synen vermoegen der Jungen Joegendt [jeugd] wolde Inplanten: Item offt hij die kinderen die gebeden ende psalmen, so lesen als In der schoeien ende kercken doen singen, ende mede hem daerthoe gebruicken, Voert alles doen, Watt einen Reformerden Schoelmeister thoequaeme, oft niet. Darop hij geandtwordet, datt solckes tegens sijne conscientie weere, ende hij lieuer sijnen dienst wilde veriaeten etc. Is hem replicert, ende geseyt, In val hij eenige argumenta hadde voertestellen, datt men hem dieselue solde wederleggen, Respondit satis disputatum esse [hij antwoordde dat er genoeg geredetwist was]. Hy begerde by zyner opinie te blijuen. Is hem voergehoelden hie solde sijn bedenckens tot acht dagen nehmmen, welckes hoe well hij niet wilde aen-

1) Opsomming dier synoden bij Anspach, 192v. In de Geschiedenis van de kerk te Barneveld van 1534 tot 1795, door Mr. C. A. Nairac, Barnev. 1871 vindt men blz. 42—47 : De „Acta des Overveluschen Classium geholden toe Barneveld 1612" onder voorzitterschap van Fontanus.

Sluiten