Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kennen. Nog ruim vijf jaar heeft hij met onverzwakte kracht het Evangelie van Gods genade in Christus verkondigd. Daarna heeft God de Almogende hem in Juli 1626 „uit dit tranendal in zijn eeuwig rijk opgevorderd". Johannes Ceporinus had zijn vaderland bij tusschenpoozen, zijn Heiland onafgebroken, ruim zestig jaren trouw gediend.

De hervormingsgeschiedenis van Dordrecht ') vertoont veel overeenkomst met die van een andere handelsstad, Amsterdam. In beiden heerschte onuitsprekelijke bijgeloovigheid. In beiden hield een onzedelijke en onkundige, schraapzuchtige en bloeddorstige geestelijkheid deimenigte den domper op. In beiden steunde de overheid de oude kerk. Toch ontbraken lichtstralen, door kooplieden overgebracht, ook te Dordrecht niet. In 1566 belette de schrandere burgemeester Arent Cornelisz Van der Myle zoowel den beeldstorm als het ter preek gaan, zoodat Jan Arentsz van voor de poort der veste onverrichterzake aftrok. Den overgang der stad zes jaar later kon hij niet keeren. Den 24»ten junj trok jonker Bartel Entens van Mentheda met twee honderd met kappen, kasuifels [lange rokken] en andere priestergewaden om-

1) Die van Amsterdam, Haarlem, Leiden, en N.-Holland schetste ik in Hoofdstuk V, § V. Die van 's Gravenhage, Delft en Rotterdam moet ik wegens plaatsgebrek overslaan. Zie betrellende den Haag o. a. de levensbeschrijving van een Zwingliaan, Dr. H. Roodhuyzen. Het Ieren van Guilhelmus Onapheus, een der eerste hervormers in Nederland [1493—1568] Amst. 1858. Drie maanden lang hielden de Spanjaarden in 1572 Rotterdam bezet. Toen het garnizoen ter belegering van Bergen in Henegouwen aftrok, heroverde Lumey de stad. Martinus Duncanus bediende 12 Nov. voor het laatst de mis in de St. Laurens kerk. Den 15ilen waren de altaren en beelden weggenomen, en werd de eerste Hervormde predikatie gehouden. Spoedig breidde de Protestantsche gemeente te Rotterdam zich uit. En met 1573 begint de onafgebroken reeks van predikanten, die eihet Evangelie verkondigd hebben. K. J. R. v. Harderwijk, Naamlijst m levensbijzonderheden der predikanten van Rotterdam, 1850. Over Dordt Dr. G. D. J. Schotel, Kerkelijk Dordrecht, 2 dln. Utr. 1841—'45.

Sluiten