Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Middelburg, door het krijgsvolk en de welsprekendheid van den stadhouder den heer van Cappelle en Wache, en de aanwezigheid van den inquisiteur-bisschop en van den Rentmeester bewesten Schelde Jonker Philibert van Serooskerke, hield gelijk Amsterdam in Holland, het langst in Zeeland de Spaansche zijde. Een bewijs van Gods aanbiddelijk Albestuur, die de Hervormde kerk in Zeeland uit kleine beginselen en trapsgewijs tot luister heeft willen voeren. Eerst 18 Februari 1574 werd, tegelijk met Arnemuiden, Zeelands hoofdstad aan den Prins van Oranje overgegeven. Straks werd er de reformatie door vaste predikanten hervat. De eerste was de ons reeds bekende Gelein of Willem Janssen d'Hoorne, uit Norwich overgekomen. Helaas! reeds 24 Juli '75 droeg een schreiende gemeente zijn stof ten grave. De tweede is wellicht zijn meerdere in ons zegenend aandenken, Gaspar Van der Heyden. „Niemand heeft meer verdiensten aan de Gereformeerde Kerken van Nederland in hare worstelende opkomste, dan deze roemwaardige Leeraar". (te Water).

Te Zierikzee hervatte Jacob Jorisse den Evangeliedienst. Voorts trad er als predikant op de beroemde Herman Moded. Reeds in '73 richtte hij een coetus op, een vergadering van predikanten of ouderlingen tot voortzetting der reformatie. De hervorming op Schouwen en Duiveland, door verlies aan Spanje ten tweeden maal gestuit, werd na de overgaaf van Zierikzee aan den Prins 3 November 1576 hervat. Te Goes en op Zuid-Beveland was het aantal Gereformeerden nog lang zeer gering.

De Gereformeerde Kerken in Zeeland bleven, meer dan andere Nederlandsche gewesten, tot het einde deizestiende eeuw onverbrekelijk vasthouden aan het getrouwe woord dat naar de leer is, en aan de leer van Calvijn.

Zelfs in Utrecht, de stad der kerken en kerkhoven,

Sluiten