Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

derde predikant Taco Sybrands, die wegens de leer der praedestinatie de Geloofsbelijdenis weigerde te onderteekenen, verzocht ontslag en preekte 28 April afscheid. Voortaan was er te Utrecht slechts één Hervormde gemeente of kerk, met één kerkeraad ').

Ook in Overijssel en met name te Deventer, destijds Noord-Nederlands tweede koopstad, nam het Protestantisme hand over hand toe2). Voorbereid door den priester Johan Willem van Zwol, werd de reformatie in 1566 met kracht doorgezet. Een groot deel der burgerij verzocht door een smeekschrift aan de stadsregering, dat één der beide kerken zou worden afgestaan, opdat aldaar Gods Woord zuiver zou verkondigd en de sacramenten volgens de Augsburgsche confessie zouden bediend worden. De magistraat zag zich gedwongen, de Lieve-vrouwe-kerk aan de Hervormden af te staan. Tevens werd Coolhaes door de regeering aangezocht om het leeraarsambt te vervullen.

Caspar Janszoon Coolhaes, 2é Januari 1536 te Keulen uit Roomsche ouders geboren, werd te Dusseldorf een leerling van Johannes Monhemius, die zoowel Luther s als Zwingli's leer aanhing 3). Als Carthuiser monnik ging hij, vier en twintig jaar oud, tot Luther's leer over, en predikte in verschillende streken van Duitschland.

Van 15 September 1566 tot 6 Mei '67 bevond Coolhaes zich te Deventer. Zijn verblijf strekte tot zegen van stad en gemeente, hem zelf levenslang tot een liefe-

1) Vun Asch V. Wijck, Leieester te Utrecht, in het Tijdschr. vr. geschied. enz. v. Utrecht, ll 11 vv. De 18 artikelen bij Bor, II 838 en bij

Wtenbogaeit, Leven, 9.

2) Jacobus Revius, Daventriae illustratae sive histortae urbis Vavmtriensis lihri sex, perducti usque ad annutn a tiato Chriato lhil, quibus etiam non pauca quae ad universam Transisalaniam et regiones /initimas spectant per occasionem eilisseruntur, 1051.

3) Dr. H. G. Rogge, Caspar Janszoon Coolhaes, de voorloog» van Artninius en der Remonstranten, 1 dln. Amst. 1856— 58.

Sluiten