Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en werd een gelukkig echtgenoot en vader. „Het grootste geschenk des Heeren is een verstandige en eerbare vrouw. Wie thuis een brave echtgenoot bezit, woont in den hemel". In 1569 was hij „de hervormer van Leeuwarden", die in duisternis en onweer de nachtelijke bijeenkomsten der Hervormden alom bezocht.

13 Augustus 1578 mocht Gellius in zijn Leeuwarden de eerste openbare leerrede houden. Vooral sinds hij om zijn leeftijd uit de heilige bediening zich terugtrok, heeft hij geleerde boeken het licht doen zien. Jammer dat hij van de kerkleer, met name van Calvijn's leer der voorbeschikking, bedenkelijk afweek. In het streng rechtzinnige Friesland berokkende hem dit onrust en verdriet. Omstreeks 1600 stierf deze tweede voorlooper der Remonstranten.

In de provincie Groningen was door dezelfde oorzaken als in Friesland de bodem voor het ontvangen van het Evangeliezaad voorbereid1). Algemeen omstreeks 15"5 veinsden de geestelijken in hun kerkdiensten. De kerkgewoonten verwaarloosde men niet. Doch de werken van Luther en Melanchton, Calvijn en Bulinger las men openlijk. Men was algemeen de Reformatie genegen. De plakkaten van het Hof bleven onuitgevoerd.

In het wonderjaar meende men in gemoede, dat de Reformatie thans vrij stond. Pastoor Thomas Iduma, gehuwd met een pastoorsdochter, deed op zijn standplaatsen Spijk en Wirdum de beelden wegnemen. In de stad Groningen verkregen de Gereformeerden, vooral door steun der aanzienlijke familie Coenders en van burgemeester Derk Schaffer, het gebruik der Broederenkerk voor hun predikatiën "). De stadhouder graaf Arem-

t) H. H. Brucherus, Geschied, van de opkomst en vestiging tan de hervorming in de Pror. Groningen, 1792. N. Westendor p, Bijzonderheden uit de geschied, der hervorming in de Pvov. Groningen, Gion. 1832. 2) P. Hofstede de Groot, Geschiedenis der Broederenkerk, 1832.

Sluiten