Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijde verwachten. Dienaangaande vermeldt artikel 20: „Die Monicken ende Papen geweest sijn, ende sich tot den Kerckendienst begheeren te begheuen, salmen niet toelaten dan vander Classe gheexamineert, na deser preuue, Ten eersten datse de leere des pausdoms versaecken, ten tweeden datse haer vocatie versaecken, ten derden datse wel gheoeffent ende doorsocht sijn door ootmoedicheijt ende patientie, ten vierden datse een gaue van wel te leeren hebben, ten vijfden datse de rechte leere bekennen ende sich der Discipline onderwerpen"'). Dit laatste kan slechts beduiden, Belijdenis of Catechismus onderteekenen.

Meer dan thans erkende men destijds de waarde en den werkkring der kerkeraden. Zoodra de artikelen der synode van Emden waren voorgelezen, kwam reeds in de eerste zitting de verhouding der consistoriën tot de Confessie ter sprake. Op de onderteekening der Belijdenis door de predikanten volgde die door de kerkeraadsleden. Artikel 32 luidt: „Is ghesproocken gheweest dat het nut sijn soude dat oock de Ouderlinghen ende Diakenen de Nederlantsche Belijdinghe onder den artikelen desSynodi onderschreuen".

Juist een week later werd, wat voor reeds in dienst zijnde ouderlingen en diakenen voor nuttig gehouden was, voor in dienst komenden tot wet verheven. „De Ouderlinghen ende Diaconen in haren dienste gheconfirmeert sijnde, sullen de belijdinghe ende articulen der Discipline onderschrijuen" 2).

Bij een zoo diep ingrijpende ommekeer der zaken was de schoolquaestie een zeer belangrijke. De Roomsche Kerk had tot dusver op het schoolonderwijs veel vermogenden invloed geoefend. De Gereformeerde kerk moest nu haar volk Gereformeerd gaan opvoeden. Voorwaar

1) Rutgers 141; Hooijer 100, stellig min juiste redactie.

2) Rutgers 134 en 155.

Sluiten