Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een reuzentaak. Om een voorbeeld te noemen, de Evangelieboeken die in de scholen gebruikt werden, stonden vol anecdoten van santen en santinnen. Toch werden zij in Friesland eerst in 1682 door onroomsche leerboeken vervangen.

Te Dordrecht deed de Classis Walcheren de synode verzoeken, „om orde te stellen betreffende de reformatie der particuliere scholen". Behalve de zorg voor het onderwijs, is daarmee inzonderheid de uitzuivering van den Roomschen zuurdeesem bedoeld. De Classis Zierikzee stelde de vraag: „Daar de school niet gereformeerd is, of er geen middel te treffen is om tot reformatie derzelve te komen, hetzij door autoriteit der Excellentie of eenige andere wijs". De Classis Voorne en Putten bracht onder de aandacht der synode: „Alzoo men ziet dat in sommige plaatsen geen schoolmeesters zijn, of daar zij zijn of slap óf onnut, of Papisten of andere ketters zijn, waardoor alle wetenschappen vervallen, en de jeugd verdorven wordt: zoo achten de broeders het noodig, alle redenen wel geconsidereerd hebbende, dat men tot reformatie der scholen eenige remedie vinde".

Diensvolgens stelde de synode een zestal regels vast, volgens welke de Dienaars de reformatie der scholen zouden bewerkstelligen. Regels vier en vijf luiden:

„De Ministri sullen verschaffen dat de Schoolmrs. de belijdinghe des glieloofs onderschrijuen, ende sicli deiDiscipline onderwerpen, oock mede den Catechismum ende andere dinghen die der ieucht nut sijn leeren.

Ende soo daer eenighe Schoolmrs. waren die dit niet doen en wilden sullen de Ministers hare Ouerheijt bidden, dat se gheweert ofte afghesettet worden" ')•

Uit het leven van Johannes Fontanus in onze vorige paragraaf herinnere zich de lezer, dat een Roomsche

1) Rutgers '213, 210, 198 eu 154.

Sluiten